FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Vođenje procesa

    (FELG21)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Osnovno znanje iz analize i sinteze regulacijskih sustava.
    ciljevi predmeta

    Usvajanje osnovnih znanja o postupcima matematičkog modeliranja procesa i načina njihove analiza , kao i usvajanje znanja o osnovnim postupcima vođenja procesa.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Opisati procese kroz sustavni prikaz, zamisao vođenja, matematički model, automatsko vođenje.
    2. Nabrojiti i opisati temeljne procese i njihove modele: procese prijenosa, procese prijelaza, procese pretvorbe.
    3. Izgraditi modele procesa na temelju jednadžbe ravnoteže materije i energije.
    4. Izvesti modele fluidičkih procesa, toplinskih procesa, procesa miješanja, složenih procesi (kemijski reaktor, destilacija).
    5. Opisati procesna mjerna osjetila, pretvornike i izvršne sprave za mjerenje i upravljanje temperaturom, protjecanjem, tlakom, razinom i gustoćom.
    6. Opisati i izvesti različite načine vođenje procesa, od osnovnih sheme vođenja (ON-OFF, P, PI, PD, PID vođenje, programsko vođenje) do napredne sheme vođenja (vremenski - optimalno, omjerno, kaskadno, unaprijedno, optimalno, adaptivno i inteligentno vođenje).
    7. Opisati i izvesti distribuirano vođenje procesa. SCADA (Scan, Control, Alarm Data Acquisitions).
    8. Opisati i izvesti osnovne postupke vođenja protoka, tlaka, razine i temperature.
    9. Nabrojiti primjere vođenja složenih procesa.
    10. Opisati procesnu industriju: optimiranje proizvodnje, nadzor i održavanje.

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnovno o procesu: sustavni prikaz, zamisao vođenja. Matematički model, automatsko vođenje. Temeljni procesi i njihovi modeli: procesi prijenosa, procesi prijelaza, procesi pretvorbe. Modeliranje procesa. Jednadžbe ravnoteže materije i energije. Modeliranje fluidičkih procesa, toplinskih procesa, procesa miješanja, složenih procesi (kemijski reaktor, destilacija).
    Procesna mjerna osjetila, pretvornici i izvršne sprave za mjerenje i upravljanje temperaturom, protjecanjem, tlakom, razinom i gustoćom. Vođenje procesa: osnovne sheme vođenja (ON-OFF, P, PI, PD, PID vođenje, programsko vođenje), napredne sheme vođenja (vremenski - optimalno, omjerno, kaskadno, unaprijedno, optimalno, adaptivno i inteligentno vođenje). Distribuirano vođenje procesa. SCADA (Scan, Control, Alarm Data Acquisitions). Osnovni postupci vođenja protoka, tlaka, razine i temperature. Primjeri vođenja složenih
    procesa.
    Procesna industrija: optimiranje proizvodnje, nadzor i održavanje.

    preporučena literatura
    • Stipaničev, D. Materijali s predavanja.

    • Marlin, T.E.: Process Control, McGraw Hill, New York, 1995.

    • Patranabis, D.: Principles of Process Control, McGraw Hill, New Delchi, 1981.

    dopunska literatura
    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od pismenog dijela i ukoliko je potrebno dodatne usmene provjere. Tijekom semestra biti će dva kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana nastave, a drugi po završetku nastave. Student može putem kolokvija položiti gradivo kolegija. Na dva završna ispita u lipnju i srpnju, studenti koji nisu sakupili prolazan broj bodova na kolokvijima polažu cjelokupno gradivo obuhvaćeno sa dva kolokvija. Uvjet za izlazak na završni ispit je uspješno odrađen praktični dio laboratorijskih vježbi, te predani svi izvještaji.

    Ispit je cjelovit te uključuje i teorijski dio gradiva i zadatke s auditornih vježbi. Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima ukupno najmanje 50 % bodova na ispitu ali pri tome mora imati minimalno 25% položenog teorijskog dijela gradiva i 25% položenih zadataka. Ukoliko student ima manje od 25% bodova na zadacima i/ili manje od 25% bodova iz teorijskog dijela gradiva ponovo polaže cijeli ispit. Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti u jesenskim rokovima. Svi naslovi tema koje studenti trebaju naučiti da bi uspješno savladali ispit biti će poznata prije ispita.

    Ova se pravila podjednako odnose na studente koji su ovaj kolegij upisali prvi put i na one studente koji su kolegij upisali po drugi put.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Na prvom kolokviju će se polagati gradivo prema nastavnim jedinicama do sedmog tjedna uključivo, a na drugom ostatak gradiva tjedna uključivo. Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70 % nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu i dobiti potpis, te će kolegij morati ponovo upisati.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    lekcija 1.– Uvod. Procesi i objekti. Sustavni pristup vođenju procesa. Povratno vođenje (regulacija), unaprijedno vođenje i upravljanje. Ulazno – izlazne veličine.

    3 sata
    2.

    lekcija 2.– Procesi i procesni uređaji. Operacije i tehnološke operacije. Podjela tehnoloških operacija: Operacije prijenosa, prijelaza i pretvorbe.

    3 sata
    3.

    lekcija 3.– Modeliranje procesa. Električki, mehanički, fluidički i toplinski sustavi. Energija, rad, snaga.

    3 sata
    4.

    lekcija 4.- Fluidički sustavi – osnovni zakoni mehanike fluida, osnovne fluidičke komponente, modeliranje fluidičkih sustava.

    3 sata
    5.

    lekcija 5.– Toplinski sustavi – osnovni zakoni termodinamike, osnovne toplinske komponente, modeliranje toplinskih sustava. Termodinamički potencijali (unutarnje energije, entalpija, slobodna energija) i toplinski strojevi.

    3 sata
    6.

    lekcija 6.– Složeniji procesi i procesni uređaji – miješanje, destilacija, kemijki reaktor

    3 sata
    7.

    lekcija 7.– Mjerna osjetila (senzori) i izvršne sprave (aktuatori) – ulazne, izlazne i prijenosne značajke. Mjerenje temperature i protoka.

    3 sata
    8.

    l kolokvij

    3 sata
    9.

    lekcija 8.– Mjerenje razine, tlaka i ostalih procesnih veličina. Izvršne sprave (aktuatori) – ventili, pumpe, grijači i ventilatori

    3 sata
    10.

    lekcija 9.- Osnovne sheme vođenja procesa: četverodjelni statički dijagrami , on-off i P vođenje.

    3 sata
    11.

    lekcija 10.– Osnovne sheme vođenja: PD, PI i PID vođenje

    3 sata
    12.

    lekcija 11.– Osnovne sheme vođenja: izborno vođenje, omjerno vođenje, unaprijedno vođenje

    3 sata
    13.

    lekcija 12.– Složene sheme vođenja: Optimalno vođenje, adaptivno vođenje, inteligentno vođenje

    3 sata
    14.

    lekcija 13.– Procesna industrija i automatsko vođenje, primjeri.

    3 sata
    15.

    II kolokvij

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    vježba 1. Unutar procesa postoje izrazito nelinearne dinamičke veze. Rezultat su nelinearni matematički modeli. Linearizacija – ponavljanje

    2 sata
    2.

    vježba 2. Linearizacija. Statička karakteristika. Fazna krivulja. - ponavljanje

    2 sata
    3.

    vježba 3. Primjeri modeliranja fluidičkih sustava.

    2 sata
    4.

    vježba 4. Primjeri modeliranja toplinskih sustava.

    2 sata
    5.

    vježba 5. Primjeri modeliranja složenijih procesnih sustava.

    2 sata
    6.

    vježba 6. Računanje prijelaznog dijela odziva nelinearnih sustava zatvorenih u regulacijsku petlju. Analiza stabilnosti kod nelinearnih sustava.

    2 sata
    7.

    vježba 7. Analiza procesa sa više ulaznih i više izlaznih signala. Računanje stupnja međudjelovanja (interakcije).

    2 sata
    8.

    I kolokvij

    2 sata
    9.

    vježba 8. Priprema za uvođenje logičkih zakona vođenja: mogućnosti izvedbe pomoću releja, pomoću digitalno-analogne preklopke.

    2 sata
    10.

    vježba 9. Matematička priprema za optimalno vođenje – primjeri računa varijacija.

    2 sata
    11.

    vježba 10. Osnovne sheme vođenja procesa: četverodjelni statički dijagrami , on-off i P vođenje.

    2 sata
    12.

    vježba 11. Osnovne sheme vođenja: PD, PI i PID vođenje

    2 sata
    13.

    vježba 12. Osnovne sheme vođenja procesa: Samoreguliranje.

    2 sata
    14.

    vježba 13. Složene sheme vođenja: Optimalno vođenje

    2 sata
    15.

    II kolokvij

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.