FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  130 Strojarstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mehanika 2

    (FESC21)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznati studente se s osnovama inženjerske kinematike. Upoznati osnovne modele (čestica, sustav čestica, kruto tijelo) i analizu njihovog gibanja kao temelj za dinamičku analizu realnih mehaničkih sustava. Pomoći studentima da razviju inženjerski pogled na rad strojeva te inženjersko razmišljanje kako bi jasno i jezgrovito komunicirali.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog kolegija, studenti će biti sposobni (studenti će moći):
    1. Primijeniti različite koordinatne sustave (pravokutni, polarni, prirodni, cilindrični) u kinematici prostornog gibanja čestice.
    2. Objasniti pojam pomaka, brzine i ubrzanja kao vremenski promjenljivih vektora te kako ih je moguće odrediti.
    3. Objasniti koncept relativnog gibanja
    4. Objasniti Coriolisovo ubrzanje
    5. Objasniti vezano gibanje čestice i tijela
    6. Objasniti slaganje gibanja
    7. Objasniti osnovne koncepte vezane za gibanja tijela u prostoru: Konačne i infinitezimalne rotacije, Eulerovi kutovi, Eulerov teorem Chaslesov teorem.
    8. Primijeniti osnovne izraze ravninskog gibanja čestice i tijela.

    Koristiti SI jedinice u svim mehaničkim veličinama (pomak i zakret, brzina i ubrzanje, masa, sila, moment, rad/energija, snaga, količina gibanja, moment tromosti).

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    1 grupa
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    6 sati tjedno × 15 tjedana
    3 grupe
    sadržaj

    Uvod: Newtonovi zakoni, jedinice, gravitacija. Kinematika čestice: položaj, pomak, brzina i ubrzanje. Pravocrtno gibanje. Kinematički dijagrami. Krivocrtno gibanje, vektorski pristup. Opisivanje gibanja čestice u pravokutnim, polarnim, cilindričkim i sfernim koordinatama. Prirodne komponente gibanja. Relativno gibanje čestice. Veze i vezano gibanje čestice. Zavisne i nezavisne koordinate, poopćene kgoordinate. Gibanje krutog tijela. Infinitezimalne i konačne rotacije. Eulerov teorem. Chaslesov teorem. Translacija: brzine i ubrzanja. Rotacija tijela oko nepomične osi: kutna brzina i ubrzanje. Sferno gibanje. Gibanje u paralelnim ravninama. Ravninsko gibanje. Opće gibanje tijela u ravnini. Trenuni pol brzina. Apsolutni i relativni opis gibanja. Složeno gibanje tijela. Vezano gibanje tijela. Princip virtualnog rada.

    preporučena literatura
    • Željan Lozina: Kinematika, Sveučilište u Splitu, Split, 2003.

    • Materijali na e-learning portalu

    dopunska literatura
    • - D. Gross, W. Hauger, J. Shroeder, W.A. Wall, S. Govindjee: Engineering mechanics 3: Dynamics, Springer 2011.

    • - J. L. Meriam and L. G. Kraige: Engineering Mechanics Dynamics, Wiley

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispiti: Tijekom semestra bit će dva (pismena) parcijalna ispita (međuispit - M1, završni ispit - M2). Svaki parcijalni ispit se sastoji od dva dijela: a) Numeričkih zadataka i b) Teoretskih pitanja i testa (test je pretežno numerički).
    Ocjena: Svaki parcijalni ispit je pozitivan s 50% i više bodova. Za pozitivnu ocjenu, student treba položiti oba parcijalna ispita zasebno.

    Ukupni bodovi(%) = (M1 + M2)/2
    M1, M2 – bodovi na parcijalnih ispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena, pod uvjetom da je student položio oba kolokvija, utvrđuje se na kraju semestra (nakon završenih rokova) na sljedeći način:

    15% najniže rangiranih - dovoljan (2)
    35% sljedećih - dobar (3)
    35% sljedećih - dobar (4)
    15% najbolje rangiranih - izvrstan (5)
    Ukoliko ispit položi manje od 30 studenata, ocjena se utvrđuje prema ostvarenim bodovima spram jednakih razreda u rasponu 50-100%.

    Popravni ispit: Student koji ne položi ispit u vrijeme nastave i pripadnih ispitnih rokova ali prikupi barem 25% bodova, polaže pismeni ispit koji sadrži: a) Numeričke zadatke, b) Teoreska pitanja i test pitanja iz cijelog gradiva. Ispit se sastoji od dva dijela: a) Kinetika čestice i b) Kinetika tijela. Ispit je položen ako se ostvari barem 50% bodova a pri tome treba biti barem 25% iz svakog dijela. Na popravnom ispitu najviša ocjena je dovoljan (2).

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Pravocrtno gibanje

    2 sata
    2.

    Tipovi problema pravocrtnog gibanja; ovisnost ubrzanja o vremenu, brzini i položaju. Analitički i numerički primjeri.

    2 sata
    3.

    Krivocrtno gibanje. Pravokutni koordinatni sustav. Polarni i prirodni koordinatni sustav. Sferni i cilindrični koordinatni sustav.

    2 sata
    4.

    Kinematički problemi u polarnom i prirodnom koordinatnom sustavu.

    2 sata
    5.

    Relativno gibanje čestice.

    2 sata
    6.

    Vezano gibanje čestice.

    2 sata
    7.

    Kruto tijelo. Načini gibanja i podjela gibanje krutog tijela.
    Ravninsko gibanje krutog tijela: Zakret, kutna brzina i ubrzanje.
    Vrtnja oko nepomične osi.
    Opće gibanje tijela u ravnini. Apsolutni i relativni prikaz. Trenutni pol brzina.

    2 sata
    8.

    ponavljanje gradiva

    2 sata
    9.

    ponavljanje gradiva

    2 sata
    10.

    Problemi ravninskog gibanja tijela. Kinematika jednostavnih ravninskih mehanizama.

    2 sata
    11.

    Prostorno gibanje tijela. Konačne i infinitezimalne rotacije. Sferno gibanje, Eulerovi kutovi. Eulerov teorem o konačnim sfernim rotacijama.

    2 sata
    12.

    Složeno gibanje tijela.

    2 sata
    13.

    Vezano gibanje i poopćene koordinate.

    2 sata
    14.

    Princip virtualnog rada.

    2 sata
    15.

    Virtualni rad potencijalnih sila i stabilnost ravnoteže.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Pravocrtno gibanje.

    2 sata
    2.

    Tipovi problema pravocrtnog gibanja; ovisnost ubrzanja o vremenu, brzini i položaju. Analitički i numerički primjeri.

    2 sata
    3.

    Krivocrtno gibanje. Pravokutni koordinatni sustav. Polarni i prirodni koordinatni sustav. Sferni i cilindrični koordinatni sustav.

    2 sata
    4.

    Kinematički problemi u polarnom i prirodnom koordinatnom sustavu.

    2 sata
    5.

    Relativno gibanje čestice.

    2 sata
    6.

    Vezano gibanje čestice.

    2 sata
    7.

    Kruto tijelo. Načini gibanja i podjela gibanje krutog tijela.
    Ravninsko gibanje krutog tijela: Zakret, kutna brzina i ubrzanje. Vrtnja oko nepočine osi.
    Opće gibanje tijela u ravnini. Apsolutni i relativni prikaz. Trenutni pol brzina.

    2 sata
    8.

    ponavljanje gradiva

    2 sata
    9.

    ponavljanje gradiva

    2 sata
    10.

    Problemi ravninskog gibanja tijela. Kinematika jednostavnih ravninskih mehanizama.

    2 sata
    11.

    Prostorno gibanje tijela. Konačne i infinitezimalne rotacije. Sferno gibanje, Eulerovi kutovi. Eulerov teorem o konačnim sfernim rotacijama.

    2 sata
    12.

    Složeno gibanje tijela.

    2 sata
    13.

    Vezano gibanje i poopćene koordinate.

    2 sata
    14.

    Princip virtualnog rada.

    2 sata
    15.

    Virtualni rad potencijalnih sila i stabilnost ravnoteže.

    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.