FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  111 Automatika i sustavi
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Simulacijsko modeliranje

    (FELA12)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Omogućiti studentima kroz primjere iz prakse da razumiju značaj modeliranja i simuliranja za inženjersku praksu i istraživanja. Stjecanjem znanja o osnovnim pojmovima (kvantitativni i kvalitativni modeli, strategije izvođenja modeliranja i simulacija, planiranje događaja i aktivnosti, međudjelovanje složenih procesa, provjera ispravnosti modela, analiza ulazno-izlaznih podataka), studente se podučava da je primjena modela i simulacija rezultat promišljenih postupaka i da razumiju opasnost potencijalnih nemara kod njihove primjene.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. izvesti modele različitih sustava, kvantitativne (matematičke) i kvalitativne (grafovi, tablice, tekst) modele,
    2. primijeniti matematičke pretvorbe na izvorne modele i razumjeti svrhu tih pretvorbi kod analize i sinteze sustava,
    3. izvesti različite simulacijske modele i odabrati odgovarajući pristup uvažavajući postavljene zadatke, ali i prednosti i/ili nedostatke različitih simulacijskih postupaka i uređaja,
    4. primijeniti za simulacije programske pakete VISSIM i MATLAB – Simulink,
    5. opisati osnovne postupke simulacija sustava pomoću entiteta, klasa, atributa i njihovih međuveza,
    6. riješiti složene zadatke modeliranja i simuliranja različitih sustava

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    Lista predavača je prazna.
    15 sati
    2 sata tjedno × 7 tjedana
    sadržaj

    Osnovne ideje simulacijskog modeliranja i primjeri primjene Kvantitativno i kvalitativno modeliranje. Pristupi modeliranju i simuliranju ovisno o tipovima zadataka (deterministički, stohastički, kontinuirani i diskretni). Strategije izvođenja modeliranja i simulacije, planiranje događaja i aktivnosti, međudjelovanje složenih procesa, planiranje budućih događaja, analiza rezultata simulacije (provjera ispravnosti modela, analiza ulazno-izlaznih podataka).
    Izgradnja simulacijskih programa (programski jezici, objektno-orijentirani pristup, primjena metoda i alata umjetne inteligencije).
    Osnovne ideje simulacije diskretnih događaja: specifični problemi koji se moraju rješavati simulacijom diskretnih događaja, struktura alata za takvu simulaciju, primjeri primjene.
    Sistemska dinamika i primjeri klase problema na koje se primjenjuje.

    preporučena literatura
    • Čerić, V.: Simulacijsko modeliranje, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

    • Law, A., Kelton, D.: Simulation Modelling and Analysis, McGraw Hill, 2000.

    • Marasović, J.: Kvantitativno i kvalitativno modeliranje i simuliranje, FESB, Split, ISBN-6114-67-4, 2004.

    dopunska literatura
    • Boffey, T.B.: Graph Theory in Operations Research, McMillan Press, Hong Kong, 1982.

    • Stipaničev, D., Marasović, J.: laris.fesb.hr/digitalno_vodjenje, on-line udžbenik "Digitalno vođenje", 2004.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda za elektroniku.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi kolokvij održava se tijekom nastave (prema kalendaru), a drugi nakon završetka nastave. Pojedinačni kolokvij smatrat će se položenim ako je ostvareno 40% točnih odgovora, ali ukupno ostvareni bodovi koji daju pozitivnu ocjenu moraju biti minimalno 50% točnih.
    Potrebno je tijekom semestra riješiti domaći i seminarski rad da bi se priznala (upisala) ocjena ostvarena putem kolokvija i ispita.
    Ocjena(%)= (M1 + M2 )/2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Svaki se međuispit sastoji od više kraćih pitanja iz teorije i zadataka

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod: Sustavski pristup i svrha modeliranja (u analizi ili razumijevanju vladanja sustava i kod problema sinteze na "živim" susatvima). Model je aproksimacija sustava izveden bilo kao misaoni, kao maketa (prikaz jednostavnog robota iz RoboLab kompleta) ili kao simbolički zapis. Modeliranje je iterativan postupak u toku kojeg se rješava kompromis između presloženog modela i kvalitetne aproksimacije.

    3 sata
    2.

    Kvantitativni modeli, podjele po značajkama sustava: deterministički, stohastički, statički, dinamički, kontinuirani, diskretni, linearni, nelinearni. Izbor ulaznih i izlaznih veličina i njihov utjecaj na složenost modela.

    3 sata
    3.

    Fizikalni, ekonomski i drugi zakoni kao temelj izgradnje modela. Utjecaj ograničenja na vladanje sustava i njihovo dodavanje izvornom modelu. Parametarska identifikacija kao dio procesa modeliranja.

    3 sata
    4.

    Matematičke transformacije kvantitativnih modela koje olakšavaju analizu i sintezu: prijelaz iz diferencijalnih jednadžbi u Laplaceovi područje i u prostor stanja. Linearizacija. Generiranje zadanih funkcija na temelju matematičkih modela.

    3 sata
    5.

    Simuliranje je aproksimacija modeliranja i jedan od načina provedbe analize i sinteze. Simulacija na digitalnom računalu gotovim programskim rješenjima ili vlastitim programiranjem: numerička integracija, vrijeme diskretizacije, pravokutno pravilo, Runge-Kutteovi koeficijenti. Uvod i priprema za laboratorijkse vježbe.

    3 sata
    6.

    Simulacija na analognom računalu: karakteristike operacijskog pojačala i simulacijski elementi izvedeni pomoću njega. Električna shema
    i izvedba složenijih zadataka.

    3 sata
    7.

    Karakteristični primjer postupaka modeliranja i simuliranja kod projektiranja vođenja istosmjernog motora i komentar utjecaja dopustivih ili nedopustivih aproksimacija na konačan rad motora.

    3 sata
    8.

    Kvalitativni modeli i različiti sustavi kojima pripadaju. Modeliranje na temelju teorije grafova: događaji, aktivnosti, analiza strukture sustava.

    3 sata
    9.

    Mrežno planiranje: Simuliranje kvalitativnih modela na digitalnom računalu.

    3 sata
    10.

    Primjeri primjene: lingvistički modeli, populacijski modeli, problemi sa cikličkim zadacima.

    3 sata
    11.

    Osnovne ideje simulacije diskretnih događaja, primjeri primjene. Izdvajanje elemenata sustava i način njihovog simulacijskog povezivanja: entiteti, klase, atributi, međudjelovanja. Postupci izgradnje simulacijskih modela sustava opisanih na taj način.

    3 sata
    12.

    Usporedba postupaka kod izvedbe modela i korisnih simulacija između kvanitativnih i kvalitativnih zadataka. Primjer moguće prilagodbe kvantitativnih zadataka za simulaciju pomoću programa koji isključivo prepoznaju entitete, klase, atribute i njihove međuveze.

    3 sata
    13.

    Sistemska dinamika i prijeri klase problema na koje se primjenjuje.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Kako prevesti matematičke modele u jezik VisSima? Izbor linearnih simulacijskih elemenata i njihovo povezivanje.

    2 sata
    2.

    Testiranje utjecaja vremena diskretizacije (step size) i konačnog simulacijskog vremena (range end) na kvalitetu simulacijskih rezultata.

    2 sata
    3.

    Simuliranje nelinearnih sustava opisanih nelinranim diferencijalnim jednadžbama. Usporedba rezultata između izvornih nelinearnih i lineariziranih modela. Crtanje fazne krivulje.

    2 sata
    4.

    Simulacija istog sustava matematički zapisanog na više načina, nakon dopuštenih transformacija. Usporedba rezultata.

    2 sata
    5.

    Simuliranje nelinearnosti opisanih pomoću statičkih karakteristika (zasićenje, mrtva zona, ON-OFF). Crtanje statičkih karakteristika iz simulacijskih modela.

    2 sata
    6.

    Simuliranje logičkih sklopova pomoću VisSima. Generiranje različitih zadanih funkcija.

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.