FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Električna mjerenja

    (FENA03)
    2020/21 godina
    preduvjeti za upis
    Osnove elektrotehnike 1 i Osnove elektrotehnike 2
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela mjeriteljstva,
    • razumijevanje svojstava i primjene električnih mjernih instrumenata,
    • izbor mjernog instrumenta i mjerne metode,
    • samostalno obavljanje mjerenja električnih veličina,
    • iskazivanje rezultata i pogrešaka mjerenja.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati jedinice međunarodnog sustava jedinica,
    2. objasniti temeljne pojmove mjeriteljstva,
    3. opisati pogreške mjerenja,
    4. izraziti mjerne rezultate i izračunati pogreške mjerenja,
    5. objasniti načelo rada instrumenata s neposrednim djelovanjem, elektroničkih i digitalnih instrumenata,
    6. opisati temeljne metode za mjerenje električnih veličina,
    7. odabrati odgovarajući mjerni instrument i odgovarajuću mjernu metodu,
    8. izmjeriti istosmjernu i izmjeničnu struju, napon i snagu te električni otpor i frekvenciju.

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 13 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
    sadržaj

    Međunarodni sustav jedinica (SI). Apsolutna mjerenja elektrotehničkih veličina i
    etaloni. Pogreške mjerenja i iskaz rezultata. Temeljni pojmovi teorije pogrešaka.
    Tehnika računanja i algoritmi. Elektromehanički instrumenti. Laboratorijski pribor.
    Propisi i kontrola točnosti. Brojila energije. Mjerni transformatori. Mostovi i
    kompenzatori istosmjerne struje. Mostovi, kompenzatori i komparatori izmjenične
    struje. Elektronički voltmetri. Digitalni instrumenti. Vrste i značajke A/D i D/A
    pretvarača. Analogni i digitalni osciloskopi i oscilografi. Računalom vođena
    mjerenja. Temeljni pojmovi analize signala i mreža. Analizatori.

    preporučena literatura
    • T. Kilić: Autorizirana predavanja, FESB

    • S. Milun: Električna mjerenja, skripta

    dopunska literatura
    • V. Bego: Mjerenja u elektrotehnici, 9. dopunjeno izdanje, Graphis, Zagreb, 2003.

    • D. Vujević, B. Ferković: Osnove elektrotehničkih mjerenja, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Osim prisustva na predavanjima u propisanom postotku, nužan uvjet za polaganje ispita su prethodno položene laboratorijske vježbe, koje se mogu položiti na 1 redovnom i 1 popravnom roku. Vježbe se mogu polagati samo na spomenuta 2 roka zimskog semestra, ne i na redovnim ili izvanrednim ljetnim/jesenskim rokovima. Studenti/ce koji ne polože vježbe, nemaju prvo polaganja ispita.

    Laboratorijske vježbe izvode se kontinuirano kroz semestar prema nastavnom planu. Prije svake laboratorijske vježbe, izuzev prve, piše se jednominutni ulazni kolokvij ( 1 pitanje) po načelu zadovoljava/ ne zadovoljava. Studenti/ce koji/e ulazni kolokviju ne prođu 2 puta ili manje, imaju pravo polaganja vježbi. Studenti/ce koji/e ulazni kolokvij ne prođu 3 puta ili više, nemaju pravo polaganja vježbi, a time ni ispita. Sve izostanke s vježbi treba nadoknaditi u dogovoru s voditeljem vježbi, odnosno prisustvo je obavezno za 100 % vježbi. Izostanak s do 2 vježbe se ne mora posebno opravdavati, samo nadoknaditi. Izostanak s 3 ili više vježbi se mora pismeno obrazložiti, primjerice valjanom medicinskom dokumentacijom te u slučaju objektivno opravdanog izostanka nadoknaditi. Ukoliko je izostanke nije moguće opravdati, student/ica nema pravo polaganja vježbi. Na kraju vježbi se izvodi kolokvij koji se sastoji od teorijskog pismenog dijela (3 pitanja, pisanje traje 15-20 min), praktičnog dijela (spajanje) i usmenog dijela. Kolokvij iz vježbi ima 2 termina, redovni u zadnjem tjednu vježbi i popravni 1-2 tjedna nakon toga. Studenti koji ne prođu bilo koji od 3 dijela kolokvija, na popravnom kolokviju polažu dio koji im nedostaje. Studenti koji ni nakon drugog roka ne polože vježbe, nemaju pravo daljnjeg polaganje vježbi, a time ni polaganja ispita.

    Kolegij se može položiti preko 2 međuispita (kolokvija), ili kroz ispitne termine u zimskom/jesenskom roku.

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnim ispitima zimskog roka studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Na završnim ispitima jesenskog roka se polaže cjelokupno gradivo, neovisno o ishodu kolokvija.
    Svaki se međuispit provodi kao pisani/usmeni ispit u trajanju od 50-60 minuta i sastoji se od ukupno 5-6 pitanja i zadataka te usmenog dijela. Studenti koji pismeni dio riješe 50 % ili bolje se pozivaju na usmeni dio na kojem se utvrđuju konačni bodovi, a koji ne moraju odgovarati bodovima s pismenog dijela. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te minimalno 50% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:
    Ocjena(%) 0,50 LV + 0,25 M1 + 0,25 M2
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • LV - bodovi iz laboratorijskih vježbi (ukupno najviše 100%),
    • M1, M2 - bodovi na međuispitima (ukupno najviše 100%).
    Konačna se ocjena utvrđuje na slijedeći način:
    50 % - 65 % dovoljan (2)
    66 % - 75 % dobar (3)
    76 % - 89% vrlo dobar (4)
    90 % i bolje izvrstan (5)

    Studentima koji polože prvi međuispit nastavnik može ponuditi seminarski rad. Uspješno izrađen seminarski rad studenta/icu oslobađa polaganja teoretskog dijela drugog međuispita. U slučaju da studenata zainteresiranih za seminar ima više od broja ponuđenih tema, kriterij odabira studenata za seminar se definira javno na predavanjima.

    Ispit je pisani/usmeni s 10 pitanja i zadataka i traje ukupno 90 minuta. Studenti koji polože pisani dio (riješeno 50 % ili bolje) se pozivaju na usmeni na kojem se utvrđuje konačna ocjena, koja ne mora odgovarati bodovima nakon pismenog dijela. Konačna ocjena utvrđuje se na slijedeći način:
    Ocjena(%) 0,50 LV + 0,50 I
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • LV - bodovi iz laboratorijskih vježbi (ukupno najviše 100%),
    • I - bodovi na ispitu (ukupno najviše 100%).

    Ukoliko student/ica položi gradivo koje se odnosi na predavanja, a ne položi gradivo laboratorijskih vježbi, ili obrnuto, tako ostvareni bodovi se zanemaruju, odnosno, ispit nije položen.

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    UVOD: Definicija mjerenja i mjeriteljstva. Zakonsko mjeriteljstvo. Sljedivost. Međunarodne i državne mjeriteljske organizacije i ustanove. VELIČINE I JEDINICE: Povijest međunarodnog sustava (SI) jedinica. Definicije temeljnih jedinica SI-sustava. Normirana pravila označavanja i pisanja veličina i jedinica.

    3 sata
    2.

    ETALONI ELEKTRIČNIH VELIČINA: Apsolutna mjerenja temeljnih veličina elektrotehnike. Strujna vaga. Thomson-Lampardov križni kondenzator. Apsolutno mjerenje otpora. Hijerarhija etalona. Etaloni napona: Westonova normala. Elektronička normala. Josephosnov kvantni efekt. Etaloni otpora, kapaciteta i induktiviteta.

    3 sata
    3.

    POGREŠKE MJERENJA. Apsolutna i relativna pogreška. Točnost i preciznost. Razredi točnosti i granice pogrešaka instrumenata. Slučajne pogreške i srednja kvadratna pogreška. Pouzdanost, statistička sigurnost i mjerna nesigurnost. Posredna mjerenja i regresije. Iskaz mjerne nesigurnosti. Pogreška neizravno mjerenih veličina. Složena srednja kvadratna pogreška. Račun izjednačenja pogrešaka

    3 sata
    4.

    ANALOGNI ELEKTROMEHANIČKI INSTRUMENTI. Kazaljke i ljestvice. Aktivni moment, direkcioni moment, tromost i prigušenje. Statički i dinamički odziv. Instrument s pomičnim svitkom. Instrument s pomičnim željezom. Instrument s bimetalom.

    3 sata
    5.

    MJERNI TRANSFORMATORI. Naponski mjerni transformatori. Strujni mjerni transformatori. Naponska djelila.

    3 sata
    6.

    OSCILOSKOP. Katodna cijev i analogni osciloskopi: građa osciloskopske katodne cijevi; vremenska baza i sinkronizacija; statičke i dinamičke značajke osciloskopa. Analogni osciloskopi s pamćenjem. Digitalni osciloskop

    3 sata
    7.

    ELEKTRONIČKI INSTRUMENTI. Značajke operacijskog pojačala; operatori zbrajanja (odbijanja), integriranje, diferenciranje. Instrumentacijska pojačala. Širokopojasni i selektivni elektronički voltmetri.

    3 sata
    8.

    Prvi međuispit

    3 sata
    9.

    NULMETEODE. Mostovi i kompenzatori. Wheatstoneov most. Osjetljivost nulinstrumenta. Thomsonov most. Izmjenični mostovi: smetnje i oklapanje. Kompenzatori: ampermetarski i potenciometarski princip. Neuravnoteženi mostovi.

    3 sata
    10.

    MJERENJE ELEKTRIČNIH VELIČINA. Mjerenje struje. Mjerenje napona. Mjerenje snage. Mjerenje otpora. Mjerenje frekvencije.

    3 sata
    11.

    ELEKTRIČNA BROJILA: Indukcijska (Ferarisova) brojila. Elektronička brojila. Digitalčna brojila. Obračunska mjerenja električne energije.

    3 sata
    12.

    DIGITALNI INSTRUMENTI. Opća blok shema digitalnog instrumenta; vrste pokaznika; digitalno mjerenje vremena i frekvencije. Naponsko-vremenski integracijski pretvarači s jednostrukom, dvostrukom i višestrukom integracijom. A/D pretvarači. A/D pretvornici s uzastopnim približavanjem.

    3 sata
    13.

    Odabrane teme iz naprednih mjernih metoda i predavanja gostujućih predavača

    3 sata
    14.

    Obrane seminarskih radova studenata

    3 sata
    15.

    Drugi međuispit

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Izravno mjerenje otpora i statistička obrada rezultata mjerenja

    2 sata
    2.

    Mjerenju otpora UI metodom

    2 sata
    3.

    Kontrola točnosti instrumenata metodom uspoređivanja

    2 sata
    4.

    Mjerenje osciloskopom

    2 sata
    5.

    Mjerenje nesinusnih signala i pogreška uslijed izobličenja

    2 sata
    6.

    Mjerni transformatori

    2 sata
    7.

    Snimanje dinamičke petlje histereze

    2 sata
    8.

    Wheatstoneov most

    2 sata
    9.

    Mjerenje snage istosmjerne struje i izmjenične monofazne struje

    2 sata
    10.

    Mjerenje snage trofazne struje

    2 sata
    11.

    Samostalan rad u laboratoriju 1. dio

    2 sata
    12.

    Samostalan rad u laboratoriju 2. dio

    2 sata
    13.

    Kolokvij

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.