FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  540 Brodogradnja
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Tehnologija obrade metala

    (FETS01)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Materijali
    ciljevi predmeta

    - stjecanje temeljnih znanja o sprezi konstruiranja, materijala i tehnologija neophodnih za uspješnu proizvodnju u području brodogradnje i strojarstva.
    - stjecanje znanja o osnovnim tehnologijama obrade metala lijevanjem, deformiranjem i odvajanjem čestica te mogućnostima primjene ovih postupaka u proizvodnji.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Klasificirati strojarske tehnologije.
    2. Klasificirati postupke lijevanja, obrade deformiranjem te postupke obrade odvajanjem čestica.
    3. Objasniti važnost i karakteristike pojedinih strojarskih tehnologija.
    4. Opisati načelno strojeve i opremu na kojima se izvode pojedini postupci.
    5. Prezentirati postupke izrade modela, jezgri i kalupa za lijevanje.
    6. Prezentirati određivanje livljivosti legura i teorijske osnove skrućivanja odljevaka
    7. Raspravljati o silama, naprezanjima, deformacijama i brzinama deformacije u postupcima obrade deformiranjem
    8. Opisati i objasniti tok materijala, faktor trenja, naprezanje plastičnog tečenja, rad i snagu kod obrade deformiranjem
    9. Komentirati izraze za brzinu rezanja, volumen odvojenih čestica, silu rezanja, moment, utrošenu snagu, teorijsku hrapavost te glavno strojno vrijeme za pojedine postupke obrade odvajanjem

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod i podjela postupaka obrade deformiranjem. Pojam plastične deformacije i pokazatelji plastičnosti materijala. Promjene u materijalu kod deformiranja u hladnom i toplom stanju. Anizotropija. Stupanj i brzina deformacije. Naprezanje plastičnog tečenja. Analiza glavnih obilježja tehnologije oblikovanja sabijanjem, kovanjem, provlačenjem, istiskivanjem, valjanjem, dubokim učenjem, tiskanjem i štancanjem. Uvod i podjela postupaka obrade metala odvajanjem čestica. Postupci obrade alatima definirane geometrije oštrice: tokarenje, blanjanje, bušenje, glodanje, vlačenje, piljenje. Postupci obrade alatima nedefinirane geometrije obrade: brušenje, honanje, superfiniš, lepanje, poliranje. Sustavni pregled upotrebe naprava za pojedine tehnološke postupke.

    preporučena literatura
    • Duplančić, I.: "Osnove tehnologija", autorizirana predavanja, FESB, Split 2005.

    • Bajić, D. “Tehnologije obrade materijala“, autorizirana predavanja.

    • Živković, D., “Lijevanje metala”, skripta, Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2006.

    dopunska literatura
    • Kalpakjian S.: "Manufacturing Engineering and Technology", Addison - Wesley Publishing Company, 1989.Šavar,

    • Duplančić, I.: Obrada deformiranjem, Sveučilište u Splitu, FESB, Split 2007.

    • Math M., “Uvod u tehnologiju oblikovanja deformiranjem”, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 1999.

    • Cebalo, R.: "Obrada odvajanjem čestica", obrađena pitanja i zadaci, Zagreb, 2000.

    • Ekimović Š.: "Postupci obrade rezanjem”, Univerzitet u Sarajevu, mašinski fakultet u Zenici, 2003.

    • Cebalo R.: "Obrada odvajanjem čestica, Podsjetnik za ispit i zadaci, FSB Zagreb, 1999.

    • Bajić D.: "Obrada obrada odvajanjem čestica”, predavanja, FESB Split, 2005.

    • R. Deželić, Osnove konstrukcijskih materijala, Sveučilište u Splitu, FESB Split, 1996.

    • Deželić R., Metali II, FESB Split, 1987

    • Stupnišek M., F. Cajner: Osnove toplinske obradbe materijala, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1996.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedna nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena (%)=(M1 + M2)/2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita polažu popravni ispit u jesenskom roku.
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod; Konstruiranje za proizvodnju; Izbor materijala i tehnologije

    3 sata
    2.

    Podjela postupaka i osnove procesa lijevanja; Tečenje i skrućivanje metala. Postupci lijevanja u pijesku. Materijali i postupci izrade kalupa i jezgriPodjela postupaka i osnove procesa lijevanja; Tečenje i skrućivanje metala. Postupci lijevanja u pijesku. Materijali i postupci izrade kalupa i jezgri

    3 sata
    3.

    Postupci lijevanja ingota, blokova i trupaca; Lijevanje pod tlakom; Centrifugalno lijevanje; Kontinuirano lijevanje traka. Konstruiranje odljevaka; Greške i kontrola odljevaka.

    3 sata
    4.

    Postupci obrade metala odvajanjem čestica, Gibanje alata i obratka, osnovna geometrija,

    3 sata
    5.

    Nastajanje i oblici odvojenih čestica, Materijali za rezne alate, Kvaliteta obrađene površine,

    3 sata
    6.

    Postupci obrade alatima definirane geometrije oštrice: tokarenje, blanjanje, bušenje, glodanje, vlačenje, piljenje

    3 sata
    7.

    Postupci obrade alatima nedefinirane geometrije obrade: brušenje, honanje, superfiniš, lepanje, poliranje

    3 sata
    8.

    Kolokvij 1

    9.

    Značaj i podjela postupaka oblikovanja deformiranjem.

    3 sata
    10.

    Pojam plastične deformacije i pokazatelji plastičnosti materijala.

    3 sata
    11.

    Promjene u materijalu izazvane deformacijom; Anizotropija;

    3 sata
    12.

    Stupanj i brzina deformacije; Naprezanje plastičnog tečenja i krivulje tečenja;

    3 sata
    13.

    Postupci sabijanja i kovanja; Postupci provlačenja i istiskivanja;

    3 sata
    14.

    Postupci valjanja limova i ispitivanje njihove kvalitete, Postupci obrade limova savijanjem,dubokim vučenjem i štancanjem

    3 sata
    15.

    Kolokvij 2

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Lijevanje različitih metala u pijesku

    2 sata
    2.

    Utjecaj deformiranja na mehanička svojstva materijala, Ispitivanje tečenja materijala

    2 sata
    3.

    Određivanje faktora trenja sabijanjem valjčića

    2 sata
    4.

    Određivanje faktora trenja sabijanjem prstena

    2 sata
    5.

    Ispitivanje sposobnosti oblikovanja materijala sabijanjem i kovanjem

    2 sata
    6.

    Ispitivanje sposobnosti oblikovanja materijala istiskivanjem

    2 sata
    7.

    Oblikovanje limova, Određivanje elastičnog povrata materijala kod savijanja

    2 sata
    8.

    Upoznavanje s osnovnim značajkama alatnih strojeva u laboratoriju, Tokarenje, Geometrija alata i obratka, Vrste odvojenih čestica, materijali za rezne alate

    2 sata
    9.

    Blanjanje i dubljenje, Mjerenje koeficijenta sabijanja

    2 sata
    10.

    Postupci za izradu uvrta i provrta: bušenje, upuštanje i razvrtanje, Mjerenje aksijalne sile i momenta kod bušenja

    2 sata
    11.

    Piljenje, provlačenje, Mjerenje glavne sile rezanja kod tokarenja pomoću utroška snage

    2 sata
    12.

    Glodanje, Mjerenje hrapavosti obrađene površine u zavisnosti od parametara obrade

    2 sata
    13.

    Postupci završne fine obrade: brušenje, honanje, superfiniš, Mjerenje sila rezanja trokomponentnim dinamometrom

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.