FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  550 Računarstvo
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programiranje za Internet

    (FELP23)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Programiranje 1, Programiranje 2
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumijevanje principa rada interneta
    • Pripremu i obradu podataka i informacija za objavljivanje na webu
    • Dizajniranje, uređivanje i održavanje sadržaja objavljenog na webu
    • Izradau jednostavnih skripti za dinamične sadržaje na webu.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Imenovati komunikacijske protkole koji se koriste na internetu
    2. Opisati korake TCP/IP protokola
    3. Prepoznati elemente HTML koda
    4. Dizajnirati i napisati HTML kod web sjedišta od nekoliko web stranica
    5. Napisati vanjski CSS dokument sa uputama o dizajnu web sjedišta
    6. Napisati jednostavnu JavaScript-u kojom se dinamički izmjenjuje web stranica
    7. Objasniti razliku između klijentskih i serverskih tehnoogija skriptiranja

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Pripremanje sadržaja za objavljivanje na Internetu: poslužitelji i virtualni poslužitelji, izrada Web prikaza, organizacija prikaza, planiranje sadržaja, programiranje (struktura Web stranice, osnove programskih jezika za kreiranje izgleda Web stranica HTTP, HTML, XML, CSS, XSL, WAP jezik prilagođen mobilnoj telefoniji, aktivne Web stranice, CGI skripte, Java-script, asp, php3, on-line sql baze, multimedija na Internetu – prenošenje zvuka i slike, virtualna realnost i virtualni svjetovi), postavljanje izrađenih stranica na poslužitelj, provjeravanje, održavanje, razvojni alati.

    preporučena literatura
    • Bodrožić LJ., "Predavanja iz Programiranja za Internet", FESB, Split, 2006. (ppt prezentacija u pdf formatu)

    • Bodrožić LJ.., "Zadaci za laboratorijske vježbe iz kolegija Programiranje za internet", FESB, Split, 2006. (interna skripta u html formatu)

    • http://www.w3schools.com

    dopunska literatura
    • D. Sušanj, D. Petric: "Velika knjiga o Worl Wide Webu", Znak, Zagreb 1996. g.

    • L. Abrus ,"Irada weba, abeceda za Webmastere",BUG&SysPrint, Zagreb,2003

    • Comer, D.E.: The Internet Book, Prentice Hall, 2000.

    • Zeid, I.: Mastering the Internet & HTML, Prentice Hall, 2000.

    • Deitel, Deitel & Neto, Internet & WWW – How to Program, Prentice Hall, 2000.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio obuhvaća teoretska znanja iz svih nastavnih cjelina, a praktični dio ispita zahtjeva od studenta izradu svih laboratorijskih vježbi te samostatnu izradu web stranice u kojoj su sadržani i stilski uklopljeni svi naučeni elementi.
    Tijekom semestra bit će tri kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 5 tjedana nastave, drugi nakon 10 tjedana nastave, a treći 15 tjednu nastave. Student može putem kolokvija položiti teoretsko gradivo ispita. Na dva završna ispita u veljači 2013. godine, studenti koji nisu sakupili prolazan broj bodova na kolokvijima polažu cjelokupno gradivo obuhvaćno sa tri kolokvija. Uvjet za izlazak na završni ispit je uspješno odrađen praktični dio.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima ukupno najmanje 60 % bodova iz dijela teorije, 100% riješenih zadataka iz laboratorijskih vježbi te samostalno napravljenu vlastitu web stranicu.

    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti u zadnjem tjednu kolovoza 2013. godine na tzv. popravnom ispitu. Samo studentima koji su prethodno položili kompletnu teoriju ili kompletne zadatke bit će priznato da su položili taj dio gradiva. Na popravnom ispitu studenti mogu položiti cjelokupni ispit ili pak samo teoriju ili samo zadatke. Zadnja prilika za polaganje ispita u ovoj školskoj godini je tzv. komisijski ispit koji će biti u drugom radnom tjednu rujna 2013. godine.
    Ova se pravila podjednako odnose na studente koji su ovaj kolegij upisali prvi put i na one studente koji su kolegij upisali po drugi put.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    60% do 69% dovoljan (2)
    70% do 79% dobar (3)
    80% do 89% vrlo dobar (4)
    90% do 100% izvrstan (5)

    Na svakom od kolokvija bit će 15 teorijskih pitanja. Na završnim, popravnom i komisijskom ispitu bit će ukupno 25 teorijskih pitanja. Na prvom kolokviju će se polagati gradivo iz protokola vezanih za internet HTML jezika, na drugom kolokviju gradivo iz CSS-a i XML-a, a na trećem kolokviju gradivo JavaScripta i XHTML-a.

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70 % nastavnih sati, laboratorjskim vježbama 100% nastavnih sati. Shodno tome student treba izraditi i predati 100 % zadataka koje dobije u okviru laboratorjskih vježbi. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnovni pojmovi. Definicija Interneta. Nastanak Interneta. Internet u Hrvatskoj.

    2 sata
    2.

    Koncept interneta. Protokoli Tcp/IP i ostali. Organizacija IP adresa

    2 sata
    3.

    Usluge interneta (telnet, ssh, FTP, e-mail, usenet, gopher i www). Portovi. Način spajanja na internet (Dial-up, ethernet, ISDN,ADSL )

    2 sata
    4.

    Protokoli na kojima se temelji www. URL, HTTP protokol. Uvod u HTML jezik, nastanak, koncept dokumenta , tagovi i atributi, odabir boja

    2 sata
    5.

    HTML jezik, formatiranje teksta, entiteti, linkovi, slike

    2 sata
    6.

    HTML jezik, okviri, tablice, liste, forme.

    2 sata
    7.

    Uvod u CSS, sintaksa CSS-a, tri načina uključivanja CSS stila u HTML dokument CSS, upravljanje pozadinama, fontom, marginama i obrubima. Vrste lista.

    2 sata
    8.

    CSS pozicioniranje, dimenzioniranje, pseudo klase i pseudo elementi

    2 sata
    9.

    XML elementi , atributi, provjera ispravnosti i prikaz u preglednicima

    2 sata
    10.

    XML – formatiranje XML dokumenta korištenjem Data Islands tehnologije, CSS dokumenta i XSL dokumenta.
    XHTML – sličnosti i razlike sa HTML-om i XML-om. Ograičenja XHTML-a

    2 sata
    11.

    JavaScript – Što je JavaScript, što su skriptni jezici, način uključivanja JavaSkripti u HTML dokument

    2 sata
    12.

    JavaScript – Osnove programskog jezika, varijable, kontrola toka, ugrađeni objekti

    2 sata
    13.

    Uvod u serversko skriptiranje, PHP, ASP, JavaServleti, DHTML i AJAX tehnologija.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Internet, telnet, FTP, objavljivanje web stranica

    2 sata
    2.

    HTML, formatiranje teksta,umetanje linkova i slika,kreiranje listi

    2 sata
    3.

    HTML, izrada tablica, formi,okviri

    2 sata
    4.

    Osnove CSS-a

    2 sata
    5.

    Napredni CSS

    2 sata
    6.

    Izrada XML dokumenta

    2 sata
    7.

    Načini prikaza XML dokumenta unutar web stranice

    2 sata
    8.

    Osnove JavaScripta

    2 sata
    9.

    JavaScript, izrada aplikacije

    2 sata
    10.

    JavaScript i XML

    2 sata
    11.

    Osnove DHTML-a

    2 sata
    12.

    Osnive PHP-a

    2 sata
    13.

    Nadoknade

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.