FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  512 Elektronika
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Praktikum iz digitalne obrade slike

    (FELO33)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i ovladavanje osnovnim znanjima iz područja digitalne obrade slike
    • samostalnu primjenu osnovnih algoritama i postupaka za poboljšanje i analizu slike korištenjem odgovarajućih softverskih alata
    • primjenu i samostalnu prilagodbu algoritama za konkretne primjene digitalne obrade slika.

    očekivani ishodi učenja

    Student će nakon uspješno svladanog predmeta moći:
    • navesti primjere osnovnih operatora i metoda digitalne obrade slike u prostornoj i frekvencijskoj domeni
    • objasniti karakteristike algoritma za poboljšanje slike, ekstrakciju značajki te segmentaciju objekata na slici
    • implementirati jednostavnije algoritme digitalne obrade slike
    • primijeniti stečena znanja na konkretna zadatke digitalne obrade i analize slike

    nastava i predavači
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Slika i formiranje slike. Elementi vizualne percepcije. Uzorkovanje i kvantizacija. Geometrija slike. Elementi slike i operacije na njima. Osnovne transformacije. Fourierova transformacija. Primjeri. Analiza i prikaz slike. Metode prepoznavanja uzoraka. Filtriranje i poboljšanje svojstava slike. Detekcija rubova. Segmentacija slike. Pretraživanje i pronalaženje objekata u slici.
    Lab1: Matlab Image processing toolbox
    Lab2: Učitavanje, prikaz i snimanje slike
    Lab3: Računanje sa slikama i unarne operacije na slici
    Lab4: Linearna konvolucija, rezolucija i filtrirane slike
    Lab5: Poboljšanje svojstava slike i detekcija rubova
    Lab6: Segmentacija slike
    Lab7: Morfološki operatori
    Lab8: Projektni zadatak

    preporučena literatura
    • 1. V.Papić, Obrada slika i računalni vid, interna skripta.

    • 2. D.A. Forsyth, J. Ponce, Computer Vision – A Modern Approach, Prentice Hall, 2003.

    dopunska literatura
    • 1. Stockman, Shapiro, Computer Vision, Prentice Hall, 2001.

    • 2. Gonzalez, Woods, Digital Image Processing, Addison-Wesley, 1992.

    jezik poduke
    Hrvatski jezik
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda za elektroniku.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra studenti su dužni polagati kolokvije na laboratorijskim vježbama (jedan ili više u dogovoru sa asistentom). Osim toga, tijekom nastave organiziraju se dva međuispita (kolokvija) i svaki student dobit će svoj projektni zadatak. Prvi međuispit je nakon 6(7) tjedana nastave, a drugi nakon 14 tjedana nastave.
    Tijekom laboratorijskih vježbi radi se na projektnim zadacima u manjim grupama, a zadani projektni zadatak student izrađuje samostalno.
    Pozitivna ocjena se dobija na slijedeći način: nužno je 75% prisustva na laboratorijskim vježbama, pozitivno ocijenjen projektni zadatak i ukupno 50% bodova prikupljenih na prva dva međuispita i kolokviju iz laboratorijskih vježbi.
    Ocjena(%)=0.3*M1+0.3*M2 +0.3*PROJEKTNI_ZADATAK+0.1*kolokvij_lab
    M1, M2- bodovi na kolokvijima sa predavanja izraženi u postocima
    PROJEKTNI_ZADATAK – ocjena u postocima za projektni zadatak
    kolokvij_lab - ocjena u postocima za kolokvirane laboratorijske vježbe
    Konačna se ocjena, bez obzira na opisane način dobivanja bodova se utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži do 20 pitanja i zadataka. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja bodova.
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u digitalnu obradu i analizu slike. Elementi vizualne percepcije.

    2 sata
    2.

    Teorija 2D linearnih sustava. Linearne transformacije slike.

    1 sat
    3.

    Obrada slika u boji. Transformacije inteziteta i prostorno filtriranje. Poboljšanje slike.

    1 sat
    4.

    Filtriranje u frekvencijskom području. Kompresija slika i videa.

    1 sat
    5.

    Obnavljanje i rekonstrukcija slika.

    1 sat
    6.

    Izdvajanje značajki slike.

    2 sata
    7.

    Segmentacija slike.

    2 sata
    8.

    Analiza oblika. Analiza pokreta. Registracija slika.

    2 sata
    9.

    Primjeri realnih aplikacija i projekata.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s Matlabom. Učitavanje, prikaz i snimanje slike. Računanje sa slikama. Prikaz i transformacija boja. Upoznavanje Image Processing Toolboxa.

    3 sata
    2.

    Unarne operacije na slici. Binarne opracije na slici. Gama korekcija. Linearna konvolucija.

    3 sata
    3.

    Kvantizacija i uzorkovanje signala. Pikselizacija. Alias efekt. Moire efekt.

    3 sata
    4.

    Obrada slika u frekvencijskoj domeni. Diskretna Fourierova transformacija (DFT). DFT i geometrijske transformacije slike. Diskretna kosinusna transformacija (DCT). DCT i kompresija slike.

    3 sata
    5.

    Poboljšanje slike. Histogram prvog reda. Izjednačavanje histograma. Modeliranje histograma. Usrednjavanje i median filtar. Uklanjanje neoštrine.

    3 sata
    6.

    Pronalaženje značajki slike. Prostorne i amplitudne značajke. Značajke histograma prvog reda. Histogram drugog reda. Detekcija rubova. Sobelov i Prewittov operator. Kompas operatori za detekciju ruba. Laplaceov operator. Značajke teksture.

    6 sati
    7.

    Segmentacija slike. Amplitudna segmentacija. Ručno odabiranje praga. Automatsko odabiranje praga. Određivanje rubova. Segmentacija tekstura.

    6 sati
    8.

    Registracija slika.

    6 sati
    9.

    Obnavljanje slike. Modeliranje degradacije slike kao FIR filtra. Inverzni filtar. Pseudoinverzni filtar. Wienerov filtar.

    6 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.