FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  512 Elektronika
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Modeliranje i simuliranje sustava

    (FELO23)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje različitih metoda modeliranja i simuliranja sustava automatskog upravljanja,
    • primjenu različitih metoda modeliranja i simuliranja sustava automatskog upravljanja,
    • sposobnost provođenja simulacija složenih sustava
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja automatike.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. izvesti matematički model jednostavnih sustava,
    2. opisati diferencijalnim jednadžbama različite električne i mehaničke
    (translacijske i rotacijske) mreže,
    3. izvršiti jednostavno optimiranje sustava,
    4. upotrijebiti programske pakete VISSIM i MATLAB – Simulink,
    5. oblikovati simulacijske modele različitim simulacijskim postupcima,
    6. riješiti složene zadatke simulacije različitih sustava

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 7 tjedana
    sadržaj

    Matematičko modeliranje sustava, kvantitativno i kvalitativno. Pristup modeliranju ovisno o tipu sustava (determninistički, stohastički, kontinuirani, diskretni, linearni, nelinearni). Fizikalne analogije. Optimiranje modela i modeliranje ograničenja.. Analogna simulacija. Operacijsko pojačalo. Osnovni elementi analogne simulacije (invertor, zbrajalo, integrator). Metode analogne simulacije (Kelvin, Beck, Johnson). Digitalna simulacija, simulacijski paketi (VISSIM, MATLAB-Simulink), izgradnja simulacijskih programa.

    preporučena literatura
    • 1. Zanchi, V.: Simulacija, Sveučilište u Splitu, 1996.

    • 2. Maričić, A.: Modeliranje i simuliranje kontinuiranih sistema, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1988.

    • 3. Marasović, J.: Kvantitativno i kvalitativno modeliranje i simuliranje, Interna skripta, FESB, Split, 2003.

    dopunska literatura
    • 1. MATLAB-Simulink, User Guide

    • 2. VISSIM, User Guide

    • 3. Marasović, J.: Uvod u operacijska istraživanja, Interna skripta, FESB, Split, 2000.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7. tjedna nastave, a drugi nakon 13. tjedna nastave.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena(%)= 0,5(M1 + M2)
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Svaki međuispit se sastoji od više pitanja podijeljenih u dvije skupine. Popravni ispit sastoji se od više pitanja podijeljenih u dvije skupine. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja pitanja iz svake skupine zadataka.

    Ispitni rokovi se održavaju u terminima predviđenim kalendarom nastavne djelatnosti.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod: Sustavski pristup i svrha modeliranja (razumijevanje vladanja sustava i problemi kod sinteze na "živim" sustavima). Model je aproksimacija sustava, izveden bilo kao misaoni, maketa (prikaz jednostavnog robota iz RoboLab kombinacija) ili kao simbolički zapis.

    2 sata
    2.

    Kvantitativni modeli, podjele po značajkama sustava: deterministički, stohastički, statički, dinamički, kontinuirani, diskretni, linearni, nelinearni.

    2 sata
    3.

    Fizikalni, ekonomski i drugi zakoni kao temelj izgradnje modela. Utjecaj ograničenja na vladanje sustava i njihovo dodavanje izvornom modelu.

    2 sata
    4.

    Matematičke transformacije kvantitativnih modela koje olakšavaju primjenu modela u analizi i sintezi: prijelaz iz diferencijalnih jednadžbi u Laplaceovo područje i u prostor stanja, Linearizacija.

    2 sata
    5.

    Simulacija na digitalnom računalu: gotovim programskim rješenjima ili vlastitim programiranjem. Numerička integracija, vrijeme diskretizacije: pravokutno pravilo, Runge-Kutteovi koeficijenti.

    2 sata
    6.

    Simulacija na analognom računalu: karakteristike operacijskog pojačala i simulacijski elementi izvedeni pomoću njega. Električna shema kao priprema za simulaciju složenijih zadataka.

    2 sata
    7.

    Kvalitativni modeli. Osnovni pojmovi Teorije grafova.

    2 sata
    8.

    Kelvinova metoda povratne veze

    1 sat
    9.

    Simulacija linearnih diferencijalnih jednadžbi – Beckova metoda

    1 sat
    10.

    Simulacija linearnih diferencijalnih jednadžbi – Johnsonova metoda

    1 sat
    11.

    Simulacija prijenosne funkcije pomoću pasivnih RC mreža

    2 sata
    12.

    Simulacija prijenosne funkcije sklopovima sa operacijskim pojačalom

    2 sata
    13.

    Simulacija svođenjem na kanonski oblik

    1 sat
    14.

    Primjeri simulacije: simulacija istosmjernog servomotora i simulacija sustava centralnog grijanja

    2 sata
    15.

    Primjeri kako se pomoću simulacija provjerava dopustiva granica kvalitete modela sustava u slučajevima kada se žele izbjeći nepotrebno složeni modeli.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Kelvinova metoda povratne veze – VISSIM programiranje, Simulink programiranje

    4 sata
    2.

    Simulacija linearnih diferencijalnih jednadžbi – Beckova metoda, (VISSIM programiranje, Simulin programiranje)

    4 sata
    3.

    Simulacija linearnih diferencijalnih jednadžbi – Johnsonova metoda, (VISSIM programiranj, Simulink programiranjee)

    4 sata
    4.

    Simulacija prijenosne funkcije pomoću pasivnih RC mreža, (programiranje pomoću programskog paketa EWB)

    3 sata
    5.

    Simulacija prijenosne funkcije sklopovima sa operacijskim pojačalom, (programiranje pomoću programskog paketa EWB)

    3 sata
    6.

    Simulacija svođenjem na kanonski oblik, VISSIM programiranje, Simulin programiranje

    4 sata
    7.

    Primjeri simulacije: simulacija istosmjernog servomotora i simulacija sustava centralnog grijanja

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.