FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  511 Elektroenergetika
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Električna postrojenja

    (FENO06)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja iz područja električnih postrojenja,
    • razumijevanje koncepcije pojedinih vrsta električnih postrojenja,
    • dimenzioniranje i izbor elemenata glavnih strujnih krugova električnih postrojenja,
    • određivanje nadomjesnih shema i impedancija elemenata u elektroenergetskom sustavu,
    • izračun struja osnovnih vrsta kvarova u elektroenergetskom sustavu.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. navesti ulogu električnih postrojenja u elektroenergetskom sustavu,
    2. nabrojati vrste električnih postrojenja,
    3. definirati struje mjerodavne za dimenzioniranje elemenata električnih postrojenja,
    4. predstaviti osnovne elemente glavnih strujnih krugova električnih postrojenja,
    5. opisati osnovne vrste kvarova u električnom postrojenju,
    6. izračunati struje osnovnih vrsta kratkih spojeva,
    7. odabrati elemente u glavnim strujnim krugovima električnih postrojenja.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    3 sata tjedno × 5 tjedana
    sadržaj

    Vrste i funkcije elektroenergetskih postrojenja (EP). Klasifikacija i grafički (IEC) simboli elemenata EP. Nadomjesne el. sheme i impedancije elemenata EES za izračun struja kratkih spojeva. Struje i naponi osnovnih vrsta kratkih spojeva. Struje mjerodavne za dimenzioniranje elemenata EP. Naponska naprezanja elemenata EP i utjecaj načina uzemljenja neutralne točke. Načela koordinacije izolacije u EP. Funkcija, izvedbe i parametri za izbor elemenata EP (sabirnica, izolatora, strujnih i naponskih transformatora, rastavljača, prekidača, osigurača, prigušnice, odvodnika prenapona, uzemljivača,…). Koncipiranje sabirnica i odvoda. Sheme spojeva glavnih strujnih krugova. Pomoćni naponi i pomoćni uređaji u EP. Pomoćni (sekundarni) strujni krugovi. Sigurnost i zaštitne mjere u EP (zaštite od direktnog i indirektnog dodira, dimenzioniranje sustava uzemljenja EP, zaštita od udara munje). Izvedbe postrojenja niskog, srednjeg i visokog napona.

    preporučena literatura
    • Modrić, T.: "Predavanja iz predmeta Električna postrojenja (511)", Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2017. (interna skripta u elektroničkom obliku)

    • Požar, H.: "Visokonaponska rasklopna postrojenja", Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

    • Medić, I.; Sutlović, E.: ''Električna postrojenja, upute za laboratorijske vježbe'', FESB, Split, 2014.

    dopunska literatura
    • Meštrović, K.: "Sklopni aparati sredneg i visokog napona", Graphis, Zagreb, 2007.

    • Milošević, R.: "Vakuumski električni sklopni aparati", Graphis, Zagreb, 2011.

    • Dolenc, A.: "Transformatori", Sveučilište u Zagrebu, 1968.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu, uz uspješno odrađene laboratorijske vježbe te predane sve izvještaje, je sakupiti minimalno 50 % bodova na svakom međuispitu. Ukupna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:

    Ocjena (%) = L + 0,45 (M1 + M2)

    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • L - nazočnost i aktivnost na nastavi i laboratorijskim vježbama (maksimalno 10 bodova),
    • M1, M2 - bodovi na međuispitima.
    Bodovi na međuispitima su srednja vrijednost bodova ostvarenih iz teorijskog i numeričkog dijela ispita.

    Konačna se ocjena ispita utvrđuje na sljedeći način:
    50 - 61 % dovoljan (2)
    62 - 74 % dobar (3)
    75 - 87 % vrlo dobar (4)
    88 - 100 % izvrstan (5)

    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti na popravnom i komisijskom ispitu.
    Na popravnom i komisijskom ispitu studenti polažu cjelovite dijelove gradiva (i teorijski i numerički dio) pojedinog međuispita koje nisu položili na kolokvijima ili prethodnim ispitima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu na popravnom i komisijskom ispitu je ostvariti najmanje 50 % bodova iz teorijskog dijela i 50 % bodova iz numeričkog dijela ispita.

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave. Prema Članku 48. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima i auditornim vježbama najmanje 70 % nastavnih sati te laboratorijskim vježbama 100 % nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uloga električnih postrojenja (EP) u elektroenergetskom sustavu (EES). Vrste EP. Grafički simboli i funkcije osnovnih visokonaponskih elemenata EP.

    3 sata
    2.

    Strujna naprezanja elemenata EP. Osnovne vrste nesimetričnih kvarova. Izračun struja osnovnih vrsta kratkih spojeva (KS) primjenom metode simetričnih komponenti.

    5 sati
    3.

    Nadomjesne sheme i impedancije elemenata EES-a u izračunima struja KS-a.

    4 sata
    4.

    Dijagram vremenske promjene struje KS. Komponente struje KS.

    1 sat
    5.

    Struje mjerodavne za dimenzioniranje opreme VN EP. (Definicije i izrazi za izračun iznosa: udarne, termičke i rasklopne struje KS).

    2 sata
    6.

    Naponska naprezanja visokonaponskih elemenata EP. Standardni nazivni i najveći naponi električnih mreža. Vrste prenapona. Standardni podnosivi ispitni naponi. Koordinacija izolacije. Utjecaj načina uzemljenja neutralne točke električnih mreža.

    3 sata
    7.

    Glavni elementi VN rasklopnih postrojenja (funkcija, izvedbe i parametri za izbor).

    8 sati
    8.

    Sheme spoja glavnih strujnih krugova rasklopnih postrojenja. Vrste shema spoja. Koncepcija sabirnica i odvoda. Sheme spoja postrojenja bez sabirnica.

    3 sata
    9.

    Struktura osnovnih podsustava električnih postrojenja.

    1 sat
    10.

    Sekundarni (pomoćni) strujni krugovi u EP. Elementi sekundarnih strujnih krugova. Strujni krugovi mjerenja i zaštite, upravljanja, blokiranja i signalizacije.

    4 sata
    11.

    Izvori i razvod pomoćnih napona u EP.

    2 sata
    12.

    Izvedbe električnih postrojenja.

    3 sata
    13.

    I. kolokvij

    3 sata
    14.

    II. kolokvij

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Strujna naprezanja elemenata EP. Osnovne vrste nesimetričnih kvarova. Izračun struja osnovnih vrsta kratkih spojeva (KS) primjenom metode simetričnih komponenti.

    3 sata
    2.

    Utjecaj transformacije na raspodjelu nesimetričnih struja. Određivanje struja nesimetrično opterećenih transformatora. Primjena "metode strelica" kod osnovnih slučajeva nesimetrično opterećenih transformatora.

    2 sata
    3.

    Nadomjesne sheme i impedancije elemenata EES-a u izračunima struja KS.

    3 sata
    4.

    Dijagram vremenske promjene struje KS. Komponente struje KS.

    1 sat
    5.

    Struje mjerodavne za dimenzioniranje opreme VN EP. (Definicije i izrazi za izračun iznosa: udarne, termičke i rasklopne struje KS)

    2 sata
    6.

    Naponska naprezanja visokonaponskih elemenata EP. Standardni nazivni i najveći naponi električnih mreža. Vrste prenapona. Standardni podnosivi ispitni naponi. Koordinacija izolacije. Utjecaj načina uzemljenja neutralne točke električnih mreže.

    1 sat
    7.

    Glavni elementi VN električnih postrojenja (funkcija, izvedbe i parametri za izbor).

    2 sata
    8.

    Sekundarni (pomoćni) strujni krugovi u EP. Elementi sekundarnih strujnih krugova. Strujni krugovi mjerenja i zaštite, upravljanja, blokiranja i signalizacije.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Nesimetrično opterećenje dvonamotnih transformatora.

    3 sata
    2.

    Nesimetrično opterećenje tronamotnih transformatora.

    3 sata
    3.

    Određivanje nadomjesnih direktnih, inverznih i nultih impedancija transformatora mjerenjem.

    3 sata
    4.

    Strujni mjerni transformatori.

    3 sata
    5.

    Proračun struja i napona kratkog spoja na računalu.

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.