FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  511 Elektroenergetika
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Električne mreže

    (FENO05)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje temeljnih svojstava električnih energetskih mreža
    • modeliranje elemenata električne energetske mreže
    • proračun tokova snaga i naponskih prilika u električnoj mreži
    • proračun kratkih spojeva u električnoj energetskoj mreži
    • razumijevanje pojma statičke stabilnosti prijenosnog sustava

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. razumijeti način funkcioniranja električne energetske mreže
    2. modelirati elemente električne energetske mreže
    3. provesti proračune i analize tokova snage u prijenosnoj mreži
    4. provesti proračune i analize kvarova u električnim energetskim mrežama
    5. provesti analizu statičke stabilnosti (jednostavnog) prijenosnog sustava

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 13 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 13 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 13 tjedana
    sadržaj

    Funkcionalna organizacija elektroenergetskog sustava. Definicije i osnovne značajke prijenosnih i distributivnih mreža. Tretman zvjezdišta. Električne veličine u mrežama. Elementi električnih mreža. Sustav simetričnih komponenata. Direktne, inverzne i nulte impedancije i admitancije elemenata mreže. Nadomjesne sheme mreže. Stacionarni pogon električne mreže. Teorija prijenosa – prijenosne jednadžbe. Ferrantijev efekt. Tokovi snaga i naponske prilike u mreži. Gubici snage. Održavanje napona i frekvencije u prijenosnoj mreži. Međufazni kratki spojevi. Jednopolni kratki spoj. Statička i dinamička stabilnost mreže.

    preporučena literatura
    • Ožegović, M.; Ožegović, K.: Električne energetske mreže I-IV, FESB, Split

    dopunska literatura
    • Nema.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija), prema rasporedu. Na završnom ispitu studenti poloažu dijelove grada koje nisu položili na međuispitima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i 50% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena (%) = 0,2 L + 0,4 (M1 + M2)
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima

    Konačna ocjena utvrđuje se na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlodobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne plože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži 12 pitanja i 3 zadatka. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od pitanja i zadataka, respektivno.

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Nazivni napini i najviši naponi električni mreža. Podjela i osnovne značajke električnih mreža; distribucijske i prijenosne mreže. Načini uzemljenja (tretman zvjezdišta) distribucijskih i prijenosnih mreža.

    2 sata
    2.

    Električne veličine u mrežama. Simetrične komponente. Rastavljanje nesimetričnih trofaznih sustava struja i napona u sustavu simetričnih komponenata struja i napona i obrnuto.

    2 sata
    3.

    Sastavni dijelovi (građa) vodova. Određivanje direktnih, inverznih i nultih impedancija vodova; nadomjesne sheme.

    2 sata
    4.

    Određivanje direktnih, inverznih i nultih kapaciteta vodova; nadomjesne sheme. Podaci dvonamotnih i tronamotrnih transformatora. Određivanje direktnih, inverznih i nultih impedancija dvonamotnih i tronamotnih transforamtora; nadomjesne sheme.

    2 sata
    5.

    Podaci generatora. Određivanje direktnih, inverznih i nultih impedancija generatora; nadomjesne sheme.

    2 sata
    6.

    Stacionarni pogon distribucijske mreže. Određivanje naponskih prilika, tokova snaga i gubitaka snaga u elementima distribucijske mreže.

    2 sata
    7.

    Teorija prijenosa. Prijenosne jednadžbe. Ferrantijev efekt. Prirodna snaga.

    2 sata
    8.

    Stacionarnih pogon prijenosne mreže. Formiranje matrice vlastitih i međusobnih adminstancija čvorišta mreže.

    2 sata
    9.

    Određivanje naponskih prilika, tokova snaga i gubitaka snage u elementima prijenosne mreže tijekom stacionarnog stanja.

    2 sata
    10.

    Kvarovi u električnoj mreži. Matematički model tropolnoga kratkog spoja. Određivanje pripadnih struja i napona.

    2 sata
    11.

    Matematički model jednopolnoga kratog spoja. Određivanje pripadnih struja i napona.

    2 sata
    12.

    Statička stabilnost prijenosnog sustava. Kut opterećenja. Određivanje maksimalne snage statičkog prijenosa.

    2 sata
    13.

    Dinamička stabilnost prijenosnog sustava. Prijelazna snaga. Uvjeti dinamičke stabilnosti sustava.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Nazivni napini i najviši naponi električni mreža. Podjela i osnovne značajke električnih mreža; distribucijske i prijenosne mreže

    1 sat
    2.

    Načini uzemljenja (tretman zvjezdišta) distribucijskih i prijenosnih mreža.

    1 sat
    3.

    Električne veličine u mrežama. Simetrične komponente. Rastavljanje nesimetričnih trofaznih sustava struja i napona u sustavu simetričnih komponenata struja i napona i obrnuto.

    1 sat
    4.

    Sastavni dijelovi (građa) vodova. Određivanje direktnih, inverznih i nultih impedancija vodova; nadomjesne sheme.

    1 sat
    5.

    Određivanje direktnih, inverznih i nultih kapaciteta vodova; nadomjesne sheme. Podaci dvonamotnih i tronamotrnih transformatora. Određivanje direktnih, inverznih i nultih impedancija dvonamotnih i tronamotnih transforamtora; nadomjesne sheme.

    1 sat
    6.

    Podaci generatora. Određivanje direktnih, inverznih i nultih impedancija generatora; nadomjesne sheme.

    1 sat
    7.

    Stacionarni pogon distribucijske mreže. Određivanje naponskih prilika, tokova snaga i gubitaka snaga u elementima distribucijske mreže.

    1 sat
    8.

    Teorija prijenosa. Prijenosne jednadžbe. Ferrantijev efekt. Prirodna snaga.

    1 sat
    9.

    Stacionarnih pogon prijenosne mreže. Formiranje matrice vlastitih i međusobnih adminstancija čvorišta mreže.

    1 sat
    10.

    Određivanje naponskih prilika, tokova snaga i gubitaka snage u elementima prijenosne mreže tijekom stacionarnog stanja.

    1 sat
    11.

    Kvarovi u električnoj mreži. Matematički model tropolnoga kratkog spoja. Određivanje pripadnih struja i napona.

    1 sat
    12.

    Matematički model jednopolnoga kratog spoja. Određivanje pripadnih struja i napona.

    1 sat
    13.

    Statička stabilnost prijenosnog sustava. Kut opterećenja. Određivanje maksimalne snage statičkog prijenosa. Dinamička stabilnost prijenosnog sustava. Prijelazna snaga. Uvjeti dinamičke stabilnosti sustava.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Prijenosne jednadžbe

    3 sata
    2.

    Proračun tokova snaga u prijenosnoj mreži

    5 sati
    3.

    Proračun kratkog spoja u prijenosnoj mreži

    5 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.