FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  510 Elektrotehnika
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Uvod u programiranje

    (FELO02)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumijevanje rada računala
    • Razumijevanje programskog koda
    • Pisanje jednostavnih računalnih programa

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Nabrojati osnovne dijelove modela računala
    2. Prepoznati osnovne dijelove programskog koda
    3. Opisati načn pohrane osnovnih tipova podataka u memoriju računala
    4. Nabrojati i objasniti princip rada naredbi za kontrolu toka programa
    5. Napisati računalni program u više korisnički definiranih klasa u više datoteka
    6. Napisati računalni program – Applet sa grafičkim sučeljem

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Programski model računala. Varijable i tipovi. Kontrola tijeka programa. Potprogrami. Klase i objekti. Nizovi. Jednostavni programi s grafičkim korisničkim sučeljem. Interakcija s korisnikom. Ulazno/izlazne operacije. Napredne strukture podataka i rekurzija.

    preporučena literatura
    • Lj. Šerić, Predavanja u ppt. formatu, FESB, Split, 2012

    dopunska literatura
    • Eck, D.: Introduction to Programming using Java, Hobart, 2000.

    • Horton I.: Beginning Java 2, SDK 1.4 Edition, Wrox Press 2003.

    • N. Wiliam Smith College, on-line lecture – Java programming, February., 2001

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Prvi međuispit je u 12. tjednu nastave, a drugi nakon završetka nastave.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je prisustvo i rad na laboratorijskim vježbama i minimalno 40% bodova na svakom međuispitu.

    Ocjena(%)= relativna ocjena na skali koja se definira rezultatima prva dva ispitna roka

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži 5 pitanja i 5 zadataka. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja bodova za teoretska pitanja i 50% bodova od ukupnog broja bodova za zadatke.

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Sastavni dijelovi i rad računala. Kako se izvode programi na računalu.

    2 sata
    2.

    Pristupi programiranja različitih programskih jezika. Karakteristike programskog jezika java. Prvi program u programskom jeziku Java. Prevođenje i izvršavanje programa u Javi. Osnovne razlike između Jave i starijih programskoh jezika.

    2 sata
    3.

    Cijeli i decimalni brojevi. Varijable. Konstante. Cjelobrojna i decimalna matematika. Operatori. Korištenje klase ConsoleReader

    2 sata
    4.

    Znakovni podaci. Korištenje klase String. Metode klase String, operatori

    2 sata
    5.

    Kontrola toka programa. Boolova algebra. Uvjetne naredbe, Grananje i petlje

    2 sata
    6.

    Funkcije i procedure. Argumenti, parametri, prenos parametara po vrijednosti i referenci. Rekurzivne funkcije.

    2 sata
    7.

    Složeni tipovi podataka. Niz. Smještanje niza u memoriju. Argumenti komandne linije. Klase

    2 sata
    8.

    Objekti i klase. Primjer jednostavne klase. Rukovanje datotekama. Prevođenje i pokretanje programa u više datoteka.

    2 sata
    9.

    Programi sa grafičkim sučeljem. Applet. Primjeri jednostavnih grafičkih apleta. Boje i bojanje geometrijskih likova.

    2 sata
    10.

    Komunikacija sa korisnikom programa. Ispis i čitanje podataka unutar apleta.

    2 sata
    11.

    Rad sa datotekama. Klase za rad sa datotekama.

    2 sata
    12.

    Napredni elementi u definiciji klasa. Statičke varijable i metode. Više o varijablama i metodama. final varijable i konstante.

    2 sata
    13.

    Događaji. Iznimke i tokovi

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Instalacija i podešavanje Jave i Eclipse programerskog sučelja. Pisanje i prevođenje prvog programa u Javi.

    2 sata
    2.

    Formatirani ispis

    2 sata
    3.

    Cjelobrojne varijable i cjelobrojna matematika

    2 sata
    4.

    Decimalne varijable i decimalna matematika

    2 sata
    5.

    Znakovni nizovi (dohvat podataka sa tastature (ConsoleReader))

    2 sata
    6.

    Naredbe jednostrukog, dvostrukog i višestrukog grananja

    2 sata
    7.

    Programske petlje

    2 sata
    8.

    Grafički aplet

    2 sata
    9.

    Klasa-objekt

    2 sata
    10.

    Objekti i klase, razdvajanje koda u više datoteka

    2 sata
    11.

    Argumenti komandne linije

    2 sata
    12.

    Rad sa datotekama

    2 sata
    13.

    Nadoknade

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.