FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  263 Proizvodno strojarstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Proizvodnja podržana računalom

    (FETL07)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Tehnologija 2, Obradni strojevi, Engleski jezik.
    ciljevi predmeta

    – upoznavanje s mogućnostima primjene računala u proizvodnji s naglaskom na programiranje CNC alatnih strojeva i aditivne tehnologije.
    – savladavanje osnova ručnog programiranja i programiranja u CAD/CAM sustavima kod strojne obrade dijelova jednostavne i složene geometrije.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Analizirati međudjelovanja i potrebu cjelovitog pristupa konstruiranju i izradi dijelova.
    2. Primijeniti usvojena znanja i vještine na rješavanje konkretnog zadatka.
    3. Primijeniti stečena znanja i vještine u timskom radu.
    4. Razmotriti ulogu CAD/CAM sustava u suvremenom projektiranju i proizvodnji.
    5. Generirati program za automatsku izradu dijelova na CNC stroju.
    6. Usporediti i istaknuti razlike između ručnog programiranja i programiranja u CAD/CAM sustavima.
    7. Identificirati motive primjene računalom upravljanih obradnih strojeva i sustava za brzu izradu prototipova.
    8. Komentirati prednosti i nedostatke u razvoju i izradi prototipova uporabom CNC obrade i aditivnih tehnologija.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvodna razmatranja. Osnovni pojmovi. Povijesni razvoj CAM-a. Geometrijsko modeliranje. Programiranje CNC alatnih strojeva. NC i CNC programiranje. Analiza crteža izratka. Tehnološka dokumentacija. Metode programiranja. Ručno programiranje. Automatsko programiranje. CNC tokarenje, postupak, alati i alatni strojevi. Izbor parametara rezanja. Ručno programiranje CNC tokarilice. Automatsko programiranje CNC tokarilice. CNC glodanje. Postupak, alati i alatni strojevi. Manipulacija alatom i obratkom. Ručna izrada programa. Automatsko programiranje u programu CATIA. Tokarsko glodanje. Brza izrada prototipova.

    preporučena literatura
    • Xun Xu: „Integrating Advanced Computer-Aided Design, Manufacturing, and Numerical Control: Principles and Implementations“, University of Auckland, New Zealand, 2009.

    • Hoffmann M.: „CAD/CAM mit CATIA V5“, Hanser Verlag, Muenchen, 2005.

    • Bajić, D., Jozić, S., "Proizvodnja pomoću računala“, predavanja, eLearning, 2015.

    dopunska literatura
    • Balič, J.: CAD/CAM postopki, Univerza v Mariboru, Maribor, 2002.

    • McMahon, C., Brown, J.: CAD CAM principles, practice and manufacturing management, Pearson Prentice Hall, 1999.

    • WEB stranice o ovim temama.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom ispitu polaže se cjelokupnio gradivo.
    Uvjeti za pozitivnu ocjenu su:
    1. Predan i pozitivno ocijenjen programski zadatak "Ručno programiranje CNC tokarilice"
    2. 50% bodova na svakom međuispitu.
    Ocjena (%) = 0,2 L + 0,4 ( M 1 + M 2 )
    L - ocjena iz programskog zadatka "Ručno programiranje CNC tokarilice" izražena u postotcima
    M 1, M 2 - ocjena na prvom i drugom međuispitu izražena u postotcima.
    Konačna ocjena se utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave.

    Prema Članku 71. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati predavanjima najmanje 70% nastavnih sati, a laboratorijskim vježbama 100%. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodna razmatranja. Osnovni pojmovi. Povijesni razvoj CAM-a

    2 sata
    2.

    Geometrijsko modeliranje.
    Inženjersko modeliranje. Vrste geometrijskih modela. 2D i 3D geometrijski modeli. Modeliranje uporabom značajki. Parametarsko modeliranje. Nedostaci geometrijskih modela

    2 sata
    3.

    Numeričko i računalno programiranje
    Vrste upravljanja obradnim strojevima. NC i CNC programiranje. Vrste numeričkog upravljanja. Interpolacija. Koordinatni sustav. Sustavi mjerenja. Referentne točke. Koordinatni sustav stroja i izratka. Referentna točka alata. Prednamještanje alata.

    2 sata
    4.

    Programiranje CNC strojeva.
    Metode programiranja. Analiza crteža izratka. Tehnološka dokumentacija. Struktura i sadržaj programa. Popis G – funkcija i M – funkcija. Izbor mjernih jedinica. Izbor radne površine. Zadavanje mjernog sustava. Definiranje reznih alata. Upravljanje glavnim vretenom. Upravljanje pomicanjem alata.

    2 sata
    5.

    CNC tokarenje.
    Postupak i alatni strojevi. Alati za tokarenje. Ručno programiranje CNC tokarenja.Definiranje nul točke. Uvjeti puta – oblik programske rečenice. Izrada navoja. Obradni ciklusi. Kompenzacija radijusa alata.

    2 sata
    6.

    CNC tokarenje
    Materijali za izradu alata za tokarenje. Alati za tokarenje. Izbor parametara rezanja. Tehnološka dokumentacija za tokarenje.

    2 sata
    7.

    CNC glodanje.
    Općenito o glodanju. Parametri obrade. Tehnološka dokumentacija. CNC programiranje – G Code.

    2 sata
    8.

    Kolokvij 1

    9.

    CNC glodanje
    CNC programiranje – ShopMill. Obodno glodanje (End Milling). Čeono glodanje (Face Milling). Oblikovno glodanje (Surface Milling)

    2 sata
    10.

    Petoosne obrade.
    Postprocesori i razmjena podataka

    2 sata
    11.

    Obradni sustavi s NC i CNC upravljanjem.

    2 sata
    12.

    Primjer adaptivnog upravljanja s optimizacijom. Razmjena podataka i CAD standardi.

    2 sata
    13.

    Tokarsko glodanje. Koaksijalno tokarsko glodanje. Ortogonalno tokarsko glodanje. Istraživanje ortogonalnog tokarskog glodanja - primjeri iz prakse

    2 sata
    14.

    Brza izrada prototipova. Stereolitografski postupak. Laminiranje. Selektivno srašćivanje. Srašćivanje taloženjem. Trodimenzisjko tiskanje. Hibridni postupak 3DP/SLA.

    2 sata
    15.

    Kolokvij 2

      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Osnove modeliranja u programskom paketu CATIA V5
    Elementi CATIA V5 okruženja, radni prostor za projektiranje dijelova, radni prostor za projektiranje skica

    2 sata
    2.

    Osnove modeliranja u programskom paketu CATIA V5
    Radni prostor za generativno projektiranje oblika, radni prostor za izradu tehničke dokumentacije

    2 sata
    3.

    Osnove modeliranja u programskom paketu CATIA V5
    Radni prostor za generativno projektiranje oblika, radni prostor za izradu tehničke dokumentacije

    2 sata
    4.

    Prednamještanje alata i obratka
    Ručno i automatsko umjeravanje alata, različite metode umjeravanja obratka, koordinatni sustav i nul-točke

    2 sata
    5.

    CNC programiranje
    Ručno programiranje CNC tokarilice

    2 sata
    6.

    CNC programiranje
    Ručno programiranje CNC tokarilice

    2 sata
    7.

    Osnove CNC programiranja u programskom paketu CATIA V5
    Programski modul strojne obrade (Machining), proces tokarenja (Roughing)

    2 sata
    8.

    CNC programiranje
    Programiranje u ShopMill programskom paketu

    2 sata
    9.

    Osnove CNC programiranja u programskom paketu CATIA V5
    Programski modul strojne obrade (Machining), postupak glodanja (Roughing), izrada i obrada provrta (Drilling, Countersinking)
    Projektiranje modela i simulacija izrade

    2 sata
    10.

    Izrada modela na CNC vertikalnom obradnom centru
    Generiranje NC koda, editiranje NC koda u programskom paketu CIMCO EditV5, priprema za strojnu obradu
    (Više operacija pri jednom stezanju obratka)

    2 sata
    11.

    Izrada sklopa u programskom paketu CATIA V5
    Više operacija pri dva i više stezanja obratka
    Projektiranje i simulacija izrade modela složene geometrije

    2 sata
    12.

    CNC programiranje u programskom
    paketu CATIA V5
    Izrada modela na CNC vertikalnom obradnom centru
    Strojna obrada modela s dva stezanja

    2 sata
    13.

    Brza izrada prototipova
    Učitavanje stl datoteke (CATIA V5), formiranje i priprema površinskog modela, 3D printanje
    Izrada modela na CNC vertikalnom obradnom centru
    Strojna obrada modela složene površine

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.