FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  263 Proizvodno strojarstvo
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Obradni strojevi

    (FETL18)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    – upoznati studente sa osnovnim dijelovima, izvedbama obradnih strojeva i mogućnostima njihove primjene.
    – stjecanje znanja o modularnom konceptu gradnje suvremenih numerički upravljanih obradnih strojeva.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Prezentirati načela rada i primjenu obradnih strojeva
    2. Karakterizirati značajke obradnih strojeva
    3. Kategorizirati značajke mehanizama i sustava upravljanja obradnih strojeva
    4. Ispitati eksploatacijska svojstva obradnih strojeva
    5. Identificirati motive razvoja visokobrzinskih i višeoperacijskih obradnih strojeva
    6. Proračunati i odabrati elemente glavnog pogona obradnog stroja

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvodna razmatranja: osnovni pojmovi, razvoj i klasifikacija obradnih strojeva. Osnove konstruiranja obradnih strojeva. Tribologija. Vodilice i uležištenja. Pogoni za glavno i pomoćno gibanje. Upravljanje obradnim strojevima: NC/CNC/DNC/AC. Sustavi mjerenja položaja numerički upravljanih osi. Klasični obradni strojevi za obradu alatima definirane geometrije oštrice. Klasični obradni strojevi za obradu alatima nedefinirane geometrije oštrice. Obradni strojevi za izradu navoja. Obradni strojevi za izradu ozubljenja. Posluživanje obradnog stroja. Višeoperacijski CNC obradni strojevi: obradni centar, tokarski obradni centar. Visokodinamički obradni strojevi: kartezijski i nekartezijski.

    preporučena literatura
    • Bajić, D., Jozić, S.: Obradni strojevi - predavanja eLearning portal

    • Weck, M., Brecher, Ch.: Werkzeugmaschinen 1, 2, 3, Springer Vieweg, Berlin, 2006.

    • Lopez de Lacalle L.N., Lamikiz A.: Machine tools for high performance machining, Springer Verlag, London, 2009.

    dopunska literatura
    • Ekinović S., "Alatne mašine", Mašinski fakultet, Zenica, 2004.

    • Cebalo, R., "Alatni strojevi – Odabrana poglavlja", Vlastito izdanje, Zagreb, 2001.

    • Pahole, I., Balič, J., "Obdelovalni stroji", Univerza v Mariboru, Maribor 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na međuispitima. Na popravnom ispitu polaže se cjelokupnio gradivo.
    Uvjeti za pozitivnu ocjenu su:
    1. 50 % bodova na svakom međuispitu.
    2. Predani i pozitivno ocijenjeni izvještaji s laboratorijskih vježbi.

    Ocjena (%) = 0,50 ( M 1 + M 2 )
    M 1, M 2 - ocjena na prvom i drugom međuispitu izražena u postotcima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave.

    Prema Članku 71. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati predavanjima najmanje 70% nastavnih sati, a laboratorijskim vježbama 100%. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod, Značaj primjene u gospodarstvu, Povijesni razvoj, Trendovi razvitka, Podjela obradnih strojeva, Postupci obrade - ponavljanje

    3 sata
    2.

    Koncepcijske varijante obradnih strojeva i strukturne sheme, Osnove konstruiranja obradnih strojeva, Postolje i dijelovi postolja, Materijali za izradu postolja

    3 sata
    3.

    Ispitivanje eksploatacijskih svojstava obradnih strojeva, Uvod, Geometrijska točnost, Kinematska točnost, Statička i dinamička krutost, Toplinske pojave, Točnost izrade elemenata i montaže alatnih strojeva, Stupanj iskorištenja alatnih strojeva

    3 sata
    4.

    Tribologija (trošenje, trenje, podmazivanje), Vodilice, Glavno vreteno, Uležištenja glavnog vretena

    3 sata
    5.

    Pogonski sustavi obradnih strojeva, Uvod (gibanja u obradi odvajanjem čestica), Vrste motora za pogon glavnog gibanja, Sustavi pogona glavnog vretena, Pogoni za pomoćna gibanja

    3 sata
    6.

    Upravljanje obradnim strojevima, vrste upravljanja, otvoreni i zatvoreni upravljački sustav, upravljačka jedinica, mjerni sustav na CNC obradnim strojevima, adaptivno upravljanje

    3 sata
    7.

    Sustavi nadzora stanja alata, Metode mjerenja trošenja alata, Senzori, Obrada i analiza signala, Primjena sustava nadzora stanja alata

    3 sata
    8.

    Kolokvij 1

    9.

    Proračun glavnog pogona vertikalnog obradnog centra

    3 sata
    10.

    Tokarilice, Osnovni pojmovi, Stezanje obratka i alata na tokarilicama, Klasične i CNC tokarilice, Kinematske sheme

    3 sata
    11.

    Glodalice, Osnovni pojmovi, Klasične i CNC glodalice, Kinematske sheme
    Ostali obradni strojevi: bušilice, blanjalice, provlakačice, pile, strojevi za izradu ozubljenja

    3 sata
    12.

    Posluživanje obradnih strojeva, Automatska izmjena alata, Automatska izmjena obradaka

    3 sata
    13.

    Višeoperacijski računalom upravljani obradni strojevi: obradni centar, tokarski obradni centar, brusni obradni centar, Osnove fleksibilne proizvodnje, Fleksibilne proizvodne stanice, Fleksibilni proizvodni sustavi, Fleksibilne transfer linije

    3 sata
    14.

    Visokodinamički obradni strojevi: Visokobrzinski obradni strojevi (VBO), kartezijski i nekartezijski

    3 sata
    15.

    Kolokvij 2

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Gibanja, tipični dijelovi i mehanizmi obradnih strojeva instaliranih u laboratoriju, Određivanje proizvodnog stupnja dimenzijskog iskorištenja

    2 sata
    2.

    Ispitivanje geometrijske točnosti tokarilice i bušilice, Utjecaj odabira stroja i postupka obrade na točnost obrade

    2 sata
    3.

    Određivanje proizvodnog stupnja iskorištenja brzine i iskorištenja posmaka

    2 sata
    4.

    Određivanje nul-točke obratka i alata na vertikalnom obradnom centru

    2 sata
    5.

    Konstruiranje modela u programskom paketu CATIA (modul – Part desing)
    Izrada CNC programa u programskom paketu CATIA (modul – Machining)

    2 sata
    6.

    Razmjena podataka između računala i CNC alatnog stroja (Cimco DNC)
    Izrada dijela na vertikalnom obradnom centru

    2 sata
    7.

    Priprema i izrada modela na 3D printeru

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.