FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  232 Elektroenergetski sustavi
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Upravljanje i vođenje u elektroenergetskom sustavu

    (FENI09)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Završen preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije.
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Stjecanje znanja o klasičnim i modernim sustavima upravljanja u električnim postrojenjima te elektroenergetskom sustavu kao cjelini.
    • Razumijevanje problematike te metoda i postupaka u procesu vođenja u elektroenergetskom sustavu, kako u tradicionalno organiziranom tako i u restrukturiranom i liberaliziranom sustavu.
    • Organizacija procesa vođenja u sustavu ENTSO-e.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Identificirati i opisati funkcije vođenja u elektroenergetskom sustavu.
    2. Detaljno razumjeti proces regulacije frekvencije i djelatne snage elektroenergetskog sustava bilo kod samostalnog rada ili u paralelnom radu sa drugim sustavima.
    3. Izračunati iznose intervencije te uskladiti rad primarne, sekundarne i tercijarne P-f regulacije.
    4. Detaljno razumjeti proces regulacija napona i jalove snage u elektroenergetskom sustavu.
    5. Izračunati i uskladiti mjere za održavanje napona u prijenosnim i razdjelnim mrežama.
    6. Opisati i klasificirati usluge i pomoćne usluge sustava liberaliziranom okruženju
    7. Opisati i identificirati zahtjeve na SCADA sustav na razini električnog postrojenja.
    8. Opisati, analizirati i oblikovati Sustav daljinskog vođenja i upravljanja unutar elektroenergetskog sustava .
    9. Primijeniti odgovarajuće programske alate u procesu vođenja i u procesima upravljanja u elektroenergetskom sustavu.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    2 sata tjedno × 7 tjedana
    sadržaj

    Problematika regulacije elektroenergetskog sustava (EES-a).
    Regulacija frekvencije i djelatne snaga u EES-u: karakteristike turbinskih regulatora broja okretaja, primarna, sekundarna i tercijarna regulacija, paralelan rad više sustava. Automatski nadzor proizvodnje električne energije (AGC). Frekvencijska stabilnost.
    Regulacija napona i jalovih snaga u EES-u: karakteristike potrošača i proizvođača jalove snage, regulacija napona i jalovih snaga u prijenosnoj mreži, regulacija napona i jalovih snaga u distributivnim i industrijskim mrežama. Naponska stabilnost.
    Usluge i pomoćne usluge EES-a u svijetu i Hrvatskoj. Računalna simulacija osnovnih funkcija vođenja u EES-u.
    Lokalno i daljinsko upravljanje u električnim postrojenjima. Sistem nadzora i prikupljanja podataka (SCADA) općenito, razvoj SCADA sustava. Informacijska struktura EES-a. Sustav daljinskog upravljanja i vođenja u elektroenergetskom sustavu Hrvatske elektroprivrede, centri upravljanja, klasični i koordinirani sekundarni sustavi pravljanja u elektroenergetskim objektima.

    preporučena literatura
    • P. Kundur: Power System Stability and Control, McGraw_Hill

    • E. Sutlović: Predavanja iz Upravljanja i vođenja u elektroenergetskom sustavu, interna skripta

    dopunska literatura
    • UCTE Operation Handbook, 2004

    • J. Machowski. J. Bialek, J. Bumby: Power System Dynamics: Stability and Control, Wiley, 2008.

    • E. Mariani and S.S. Murthy: Advanced Load Dispatch for Power System: Principles, Practices and Economies, Springer-Verlag, London, 1997.

    • Wood, B. Wollenberg: Power Generation, Operation and Control, ISBN 0-471-09182-0, John Wiley &Sons, 1984.

    • M. i K. Ožegović: Električne mreže II, FESB, Split, 1980.

    • Čalović, M.S.: Eksploatacija elektroenergetskih sistema, Beopres, Beograd, 1999.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) i završni ispit. Prvi međuispit je nakon 7tjedana nastave, drugi nakon zadnjeg tjedna nastave. Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ili dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu i pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi.
    Ocjena(%)= 0,05A+ 0,50M1 + 0,45M2
    A – nazočnost i aktivnost na nastavi i laboratorijskim vježbama
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Prvi međuispit se sastoje od četiri teoretska pitanja i dva kraća zadatka, a drugi međuispit od šest teoretskih pitanja. Završni ispit sastoji se od dva zadatka i osam teoretskih pitanja. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja pitanja iz svake skupine zadataka.
    Ispiti će se održati u terminima definiranim u Kalendaru nastavne djelatnosti u tekućoj akademskoj godini (završni ispiti, popravni ispiti, komisijski ispit).
    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima i auditornim vježbama najmanje 70% nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Funkcije vođenja elektroenergetskog sustavu. Problematika regulacija u elektroenergetskom sustavu

    2 sata
    2.

    Regulacija frekvencije i djelatne snage – karakteristika turbinskog regulatora, samoregulacija turbine, sumarne karakteristike proizvodnje

    2 sata
    3.

    Regulacija frekvencije i djelatne snage – raspodjela opterećenja na agregate, karakteristika potrošnje, sumarna karakteristika sustava

    2 sata
    4.

    Regulacija frekvencije i djelatne snage – paralelan rad više sustava, regulacija frekvencije i snaga razmjene

    2 sata
    5.

    Regulacija frekvencije i djelatne snage – tijek regulacije, oscilacije snage na spojnim vodovima, potrebna snaga regulacije, upotreba frekventnih releja

    2 sata
    6.

    Regulacija napona i jalove snage – karakteristike elemenata mreže i učestvovanje u regulaciji

    2 sata
    7.

    Regulacija napona i jalove snage – zajednički dijagram potrošnje i proizvodnje, efekti regulacije, hijerarhijska organizacija regulacije u EES-u

    2 sata
    8.

    I kolokvij

    2 sata
    9.

    Naponska stabilnost - problematika, maksimalna snaga prijenosa, P-V i Q-V krivulje

    2 sata
    10.

    Usluge i pomoćne usluge sustava u tržišnim uvjetima

    2 sata
    11.

    Usluge i pomoćne usluge sustava u Hrvatskoj

    2 sata
    12.

    Daljinsko upravljanje, daljinsko mjerenje.

    2 sata
    13.

    SCADA sustavi općenito.

    2 sata
    14.

    Sustav daljinskog vođenja i upravljanja unutar HEP-a . Centri daljinskog upravljanja i mrežni centri. Sekundarni sustavi upravljanja.

    2 sata
    15.

    II kolokvij

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Regulacija frekvencije i djelatne snage – karakteristika turbinskog regulatora, samoregulacija turbine, sumarne karakteristike proizvodnje

    2 sata
    2.

    Regulacija frekvencije i djelatne snage – raspodjela opterećenja na agregate, karakteristika potrošnje, sumarna karakteristika sustava

    4 sata
    3.

    Regulacija frekvencije i djelatne snage – paralelan rad više sustava, regulacija frekvencije i snaga razmjene

    4 sata
    4.

    Regulacija napona i jalove snage – zajednički dijagram potrošnje i proizvodnje, efekti regulacije, hijerarhijska organizacija regulacije u EES-u

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Program Power World Simulation – karakteristike i mogućnosti

    2 sata
    2.

    Program Power World Simulation – crtanje u unošenje podataka pojedinih elemenata mreže

    2 sata
    3.

    Program Power World Simulation – crtanje i simulacje na maloj test mreže za P-f regulaciju

    2 sata
    4.

    Program Power World Simulation – simulacije P-f regulaciju na modelu mreže Dalmacije

    2 sata
    5.

    Program Power World Simulation – crtanje i simulacje na maloj test mreže za Q-U regulaciju

    2 sata
    6.

    Program Power World Simulation – simulacije Q-U regulacije na modelu mreže Dalmacije

    2 sata
    7.

    Posjet Mrežnom centru upravljanja Split

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.