FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  232 Elektroenergetski sustavi
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektroenergetske mreže

    (FENI05)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • analizu elektroenergetskih prijenosnih mreža,
    • postavljanje i rješavanje problema analize nastupa kratkog spoja u mreži,
    • razumijevanje potrebe i načina odabira uzemljenja električne energetske mreže,
    • postavljanje i rješavanje problema nesimetrije izazvane prekidima i ispadima faze(a) u mreži,
    • razumijevanje i trajno usvajanje pojmova statičke i dinamičke stabilnosti elektroenergetskog sustava,
    • postavljanje i rješavanje problema analize tokova snage i naponskih prilika u prijenosnoj mreži,
    • usvajanje osnovnih pojmova kvalitete električne energije u električnim mrežama

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati odnose među strujama i naponima prilikom nastupa različitih tipova kratkih spojeva
    2. razumijeti potrebu uzemljenja električne energetske mreže te matematički formulirati kriterije za odabir optimalnog načina uzemljenja mreže
    3. primijeniti metode i tehnike primjerene rješavanju problematike nastupa uzdužnih i poprečnih kvarova u mreži,
    4. matematički formulirati i analizirati problem dinamičke stabilnosti jednomašinskog sustava,
    5. analizirati naponske prilike i tokove snage u električnoj energetskoj mreži
    6. analizirati parametre kvalitete električne energije u električnoj energetskoj mreži

    nastava i predavači
     
    45 sati
    15 sati tjedno × 3 tjedna
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Općenito o tokovima snaga. PV i PQ sabirnice. Sabirnice regulacijske elektrane. Proračun napona i tokova snaga. Iterativne metode (Gauss, Gauss-Seidel, NewtonRaphson i dr.). Uzemljenje zvjezdišta u elektroenergetskim mrežama. Analiza kratkih spojeva.
    Tropolni kratki spoj. Dvopolni kratki spoj. Jednopolni kratki spoj. Dvopolni kratki spoj s istovremenim spojem s zemljom. Zemljospoj. Nesimetrični kvarovi. Prekidi faznih vodiča. Stabilnost elektroenergetskog sustava. Klasifikacija problema stabilnosti.
    Stabilnost napona. Osnovni principi. Slom napona. Stabilnost kuta rotora generatora. Teoretske podloge. Mehanički i elektromagnetski moment. Stabilnost na male poremećaje. Stabilnost na velike poremećaje. Prijelazna stabilnost. Podsinhrona njihanja.
    Stabilnost u kraćem i dužem vremenskom periodu. Poboljšavanje stabilnosti. Zaštita u elektroenergetskim mrežama. Osnove istosmjernog prijenosa električne energije

    preporučena literatura
    • Ožegović, M.,K.: Električne mreže II, Sveučilište u Splitu, FESB, 1980.

    • Ožegović, M.,K.: Električne mreže III, Sveučilište u Splitu, FESB, 1982.

    • Kundur, P.: Power System Stability and Control, EPRI, McGraw-Hill, New York,ISBN: 0-07-035958-X, 1994

    dopunska literatura
    • Ožegović, M.; Ožegović, K.: Električne energetske mreže IV, FESB Split, Computing d.o.o. Split, Split, 1999.

    • Ožegović, M.; Ožegović, K.: Električne energetske mreže V, FESB Split, Computing d.o.o. Split, Split, 2002.

    • Taylorr, C., P.: Power System Voltage Stability, EPRI, McGraw-Hill, New York, ISBN: 0-07-0633184-0, 1994

    • Bergen, A.,R.: Power System Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, ISBN: 0-13-687864-4, 1986

    jezik poduke
    Hrvatski/ Engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će tri međuispita (kolokvija) i završni ispit. Prvi međuispit je nakon 5 tjedana nastave, drugi nakon 10 tjedna nastave, a treći nakon 15 tjedna nastave.
    Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ili dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu.
    Ocjena(%)= 0,10 · A+ 0,30 · (M1 + M2 + M3)
    A – nazočnost i aktivnost na nastavi
    M1, M2 , M3 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Prvi međuispit se sastoji od 2 teoretska pitanja i jednog kraćeg zadatka, drugi međuispit sastoji se od 2 teoretska pitanja i jednog kraćeg zadatka, a treći međuispit od tri teoretska pitanja. Završni ispit sastoji se od jednog zadatka i tri teoretska pitanja. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja pitanja iz svake skupine zadataka.
    Ispiti će se održati u terminima definiranim u Kalendaru nastavne djelatnosti
    Završni ispiti (obavezni):
    Popravni ispiti:
    Komisijski ispit:
    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70 % i vježbama 100 % nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Općenito o elektroenergetskom sustavu i o tokovima snaga.

    3 sata
    2.

    Tipovi sabirnica. PV i PQ sabirnice. Sabirnice regulacijske elektrane.

    2 sata
    3.

    Proračun napona sabirnica. Nelinearni sustav jednadžbi napona sabirnica. Iterativne metode: Gauss, Gauss-Seidel, Newton-Raphson i dr.

    4 sata
    4.

    Proračun tokova snaga kroz elemente elektroenergetske mreže.

    1 sat
    5.

    Općenito o kratkom spoju. Uzemljenje zvjezdišta u elektroenergetskim mrežama.

    1 sat
    6.

    Analiza kratkih spojeva. Realni sustav i sustavi komponenata. Sustav jednadžbi u matričnom prikazu.

    1 sat
    7.

    Analiza raznih tipovi kratkih spojeva (tropolni, dvopolni, jednopolni i dvopolni sa zemljom).

    5 sati
    8.

    Zemljospoj.

    1 sat
    9.

    Nesimetrični kvarovi - prekidi faza u trofaznom sustavu.

    1 sat
    10.

    Prekid jedne faze. Prekid dvije faze.

    2 sata
    11.

    Iskapčanje jedne faze.

    1 sat
    12.

    Stabilnost elektroenergetskog sustava. Klasifikacija problema stabilnosti.

    1 sat
    13.

    Modeliranje elemenata elektroenergetske mreže.

    2 sata
    14.

    Stabilnost napona. Osnovni principi. Slom napona.

    2 sata
    15.

    Stabilnost kuta rotora generatora. Teoretske podloge. Statička stabilnost.

    4 sata
    16.

    Prijelazna stabilnost. Stabilnost na male poremećaje. Stabilnost na velike poremećaje.

    6 sati
    17.

    Podsinhrona njihanja. Stabilnost u kraćem i dužem vremenskom periodu.

    2 sata
    18.

    Poboljšavanje stabilnosti.

    1 sat
    19.

    Zaštita u elektroenergetskim mrežama.

    3 sata
    20.

    Osnove istosmjernog prijenosa električne energije.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Proračun napona sabirnica. Nelinearni sustav jednadžbi napona sabirnica. Iterativne metode: Gauss, Gauss-Seidel, Newton-Raphson i dr.

    2 sata
    2.

    Proračun tokova snaga kroz elemente elektroenergetske mreže.

    2 sata
    3.

    Analiza raznih tipovi kratkih spojeva (tropolni, dvopolni, jednopolni i dvopolni sa zemljom).

    3 sata
    4.

    Zemljospoj.

    1 sat
    5.

    Prekid jedne faze. Prekid dvije faze.

    2 sata
    6.

    Iskapčanje jedne faze.

    1 sat
    7.

    Stabilnost napona. Osnovni principi. Slom napona.

    1 sat
    8.

    Stabilnost kuta rotora generatora. Teoretske podloge. Statička stabilnost.

    1 sat
    9.

    Prijelazna stabilnost. Stabilnost na male poremećaje. Stabilnost na velike poremećaje.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.