FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  232 Elektroenergetski sustavi
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Planiranje u elektroenergetskom sustavu

    (FENI04)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumijevanje problematike i sistematičan pristup procesu planiranja u elektroenergetskom sustavu, kako u tradicionalno organiziranom tako i u djelomično restrukturiranom i liberaliziranom sustavu.
    • Usvajanje jednostavnijih te upoznavanje sa složenijim postupcima proračuna elektroenergetske bilance.
    • Stjecanje znanja o metodama i postupcima pri planiranju eksploatacije te planiranju razvoja i izgradnje elektroenergetskog sustava.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Razumjeti i sažeto opisati procese deregulacije, restrukturiranja i liberalizacije energetskog sektora.
    2. Predvidjeti potrošnju električne energije određenog konzumnog područja za potrebe planiranja razvoja sustava u definiranom periodu.
    3. Izračunat moguću proizvodnju hidroelektrana u određenom periodu uz dana ograničenja.
    4. Provesti jednostavni proračun elektroenergetske bilance za potrebe razvoja sustava.
    5. Primijeniti odgovarajuće programske alate za preciznije proračune elektroenergetske bilance.
    6. Integrirati metode i računalne alate u procesu planiranja razvoja i izgradnje EES-a.
    7. Primijeniti odgovarajuće metode za predviđanje dnevnog dijagrama opterećenja EES-a.
    8. Primijeniti odgovarajuće programske alate za izbor agregata i optimalnu raspodjelu opterećenja među agregatima za potrebe kratkoročnog optimiranja rada EES-a.
    9. Integrirati metode i računalne alate u procesu planiranja korištenja EES-a.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Elektroenergetski sustav: karakteristike potrošnje električne energije; osnovna obilježja i karakteristike elektrana. Određivanje moguće proizvodnje hidroelektrana.
    Elektroenergetska bilanca: metoda za izdradu jednostavne bilance, drugi pristupi pri uzradi elektroenergetske bilance, moderni računalni programi za proračun elektroenergetske bilance. Sigurnost opskrbe potrošača. Određivanje remonta agregata u termoelektranama. Metode za optimiranje korištenje akumulacijskih hidroelektrana. Vrednovanje elektrana u EES-u. Planiranje razvoja i izgradnje EES-a. Strategija energetskog razvitka. Planiranje korištenja EES-a: godišnje, mjesečno, tjedno i dnevno planiranje rada EES-a. Osnovno o predviđanju dijagrama opterećenja i problematici angažiranja agregata pri izradi voznih redova. Restruktuiranje elektroenergetskog sektora i liberalizacija tržišta električne energije. Informacijski sustav i baze podataka u EES-u.

    preporučena literatura
    • B. Udovičić: Elektroenergetika, Školska knjiga, Zagreb, 1983.

    • B. Udovičić: Elektroenergetski sustav, Kigen, Zagreb, 2005.

    • E. Sutlović: "Planiranje u elektroenergetskom sustavu, dodatni materijali", Interna skripta,

    dopunska literatura
    • H. Požar: Snaga i energija u elektroenergetskim sistemima, Informator, Zagreb, 1985.

    • M.S. Čalović, A.T. Sarić.: Planiranje elektroenergetskih sistema, Beopres, Beograd, 2000.

    • E. Mariani and S.S. Murthy: Advanced Load Dispatch for Power System: Principles, Practices and Economies, Springer-Verlag, London, 1997.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Prvi se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 135 minuta i sastoji se od ukupno 2 teoretska pitanja i 2 zadatka.
    Drugi međuispit se provodi kao usmeni ispit i sastoji se od 4 do 5 pitanja.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:
    Ocjena(%) = 0,05 NP + 0,5 M1 + 0,45 M2
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • NP - nazočnost na predavanjima,
    • M1, M2 - bodovi na međuispitima. .
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita polažu popravni ispit u jesenskom roku. Na popravnom se ispitu polaže cjelokupno gradivo. Ispit ima dva dijela: pisani s 2 zadatka u trajanju od 90 minuta i usmeni s 4 do 5 pitanja..

    Naslov Broj primjeraka u knjižnici Dostupnost putem ostalih medija

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Karakteristike potrošnje električne energije, dnevni dijagram opterećenja, krivulja trajanja opterećenja, aproksimacije krivulje trajanja, osnovne vremenske jedinice u elektroenergetskim proračunima.

    2 sata
    2.

    Energetske karakteristike elektrana

    2 sata
    3.

    Određivanje moguće proizvodnje hidroelektrana, konstantna i varijabilna energija hidroelektrana, potreban volumen akumulacijskog bazena

    4 sata
    4.

    Elektroenergetska bilanca: osnovna shema, optimalno smještanje energije i snage hidroelektrana, potrebna snaga termoelektrana,

    3 sata
    5.

    Elektroenergetska bilanca: izbor agregata u termoelektranama, proračun troškova za gorivo u termoelektranama rezultati elektroenergetske bilance.

    3 sata
    6.

    Elektroenergetska bilanca: redukcija električne energije i korekcija trajanja opterećenja termoelektrana

    1 sat
    7.

    Druge metode u proračunu EE bilance. Osnove koncepta probabilističke simulacije proizvodnje pojedine elektrane

    4 sata
    8.

    Raspored remonta agregata u termoelektranama. Sigurnost opskrbe potrošača

    2 sata
    9.

    Korištenje sezonskih akumulacijskih bazena hidroelektrana: kriteriji za optimizaciju akumulacijskih HE, metoda minimizacije troškova EES-a

    2 sata
    10.

    Vrednovanje elektrane u elektroenergetskom sustavu

    2 sata
    11.

    Planiranje razvoja i izgradnje EES-a: metode predviđanja potrošnje električne energije za potrebe planiranja razvoja EES-a, planiranje dugoročne elektroenergetske bilance,

    2 sata
    12.

    Planiranje razvoja i izgradnje EES-a: Metode i modeli planiranja izgradnje EES-a, Strategija razvoja EES-a

    2 sata
    13.

    Planiranje korištenje elektroenergetskog sustava: vremenska dekompozicija aktivnosti eksploatacije EES-a, predviđanje dnevnog dijagrama opterećenja EES-a, metode za optimalni raspodjelu opterećenja među agregatima.

    2 sata
    14.

    Planiranje korištenje elektroenergetskog sustava: vođenje EES-a, analiza ranijeg rada.

    2 sata
    15.

    Informacijski sustav i baze podataka u EES-u

    3 sata
    16.

    Deregulacija, restrukturiranje i liberalizacija energetskog sektora

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Određivanje moguće proizvodnje hidroelektrana, konstantna i varijabilna energija hidroelektrana, potreban volumen akumulacijskog bazena

    4 sata
    2.

    Elektroenergetska bilanca: osnovna shema, optimalno smještanje energije i snage hidroelektrana, potrebna snaga termoelektrana,

    4 sata
    3.

    Elektroenergetska bilanca: izbor agregata u termoelektranama, proračun troškova za gorivo u termoelektranama rezultati elektroenergetske bilance.

    3 sata
    4.

    Elektroenergetska bilanca: redukcija električne energije i korekcija trajanja opterećenja termoelektrana

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.