FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  231 Automatizacija i pogoni
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Regulacija električnih strojeva

    (FENI11)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje načela rada sustava regulacije električnih strojeva
    • samostalnu sintezu sustava regulacije primjenom računala i primjenom eksperimentalnih metoda
    • primjenu komercijalnih pretvarača u sustavima regulacije električnih strojeva

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Definirati regulirane veličine te tokove signala i energije u sustavima regulacije električnih strojeva.
    2. Kategorizirati pojedine sklopne komponente pretvarača u sustavima regulacije električnih strojeva.
    3. Odrediti prijenosne funkcije pojedinih elemenata sustava regulacije nezavisno uzbuđenog istosmjernog stroja upravljanog naponom armature.
    4. Izgraditi simulacijski model regulacijskog sustava s istosmjernim strojem primjenom tehničkog i simetričnog optimuma.
    5. Analizirati sustave skalarne i vektorske regulacije izmjeničnih strojeva.
    6. Karakterizirati sličnosti i razlike sustava regulacije istosmjernog stroja s nezavisnom uzbudom i vektorski reguliranog izmjeničnog stroja.
    7. Objasniti načela regulacije radne i jalove snage sinkronih generatora u elektroenergetskom sustavu.
    8. Rukovati komercijalnim pretvaračem u sustavu regulacije asinkronog motora.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    3 sata tjedno × 10 tjedana
    sadržaj

    Područje regulacije električnih strojeva; vrste strojeva i regulirane veličine. Poluvodičke energetske komponente pretvarača za napajanje el. strojeva. Mrežom vođeni pretvarači za istosmjerne i asinkrone strojeve. Istosmjerno-istosmjerni pretvarači za napajanje istosmjernih strojeva. Sustav regulacije brzine vrtnje nezavisno uzbuđenog istosmjernog stroja upravljanog naponom armature. Upravljanje istosmjernim strojem naponom uzbude. Kombinirana regulacija brzine vrtnje istosmjernog motora s nezavisnom uzbudom. Optimiranje regulacijskog sustava s istosmjernim strojem primjenom tehničkog i simetričnog optimuma. Pretvarači frekvencije za napajanje asinkronih strojeva. Skalarno upravljanje asinkronim strojem. Vektorsko upravljanje asinkronim strojem. Regulacija sinkronih motora. Regulacija sinkronih generatora u elektroenergetskom sustavu. Primjena računala u regulaciji električnih strojeva.

    preporučena literatura
    • 1. D. Vukadinović: Predavanja iz Regulacije električnih strojeva za šk. god. 2010/11.

    • 2. Bose, B.K.: Modern Power Electronics and AC Drives, Prentice Hall, 2002

    dopunska literatura
    • 1. Boldea I.: Synchronous Generators, CRC Press, 2005.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra odžat će se dva kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana nastave a drugi nakon 13 tjedana nastave. Svaki kolokvij sadrži 4 pitanja. Pitanja mogu biti teorijskog ili računskog tipa. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i 50% bodova na svakom kolokviju.
    Ocjena(%)=0,25L + 0,375(M1 + M2)
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    M1, M2 - bodovi na kolokvijima izraženi u postocima.

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži 4 pitanja. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja bodova. Studenti koji na ispitu polažu samo gradivo pojedinog kolokvija kojeg nisu položili, na ispitu dobivaju 4 pitanja iz gradiva pripadajućeg kolokvija.

    Konačna ocjena za studente koji polažu cjeloviti ispit utvrđuje se na sljedeći način:

    Ocjena(%)=0,25L + 0,75I
    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    I - bodovi na cjelovitom ispitu.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Područje regulacije električnih strojeva; vrste strojeva i regulirane veličine

    1 sat
    2.

    Poluvodičke energetske komponente pretvarača za napajanje el. strojeva

    2 sata
    3.

    Mrežom vođeni pretvarači za istosmjerne i izmjenične strojeve

    2 sata
    4.

    Istosmjerni pretvarači za napajanje istosmjernih strojeva

    3 sata
    5.

    Sustav regulacije nezavisno uzbuđenog istosmjernog stroja upravljanog naponom armature

    2 sata
    6.

    Upravljanje istosmjernim strojem naponom uzbude

    1 sat
    7.

    Kombinirana regulacija brzine vrtnje istosmjernog motora s nezavisnom uzbudom

    1 sat
    8.

    Optimiranje regulacijskog sustava s istosmjernim strojem primjenom tehničkog i simetričnog optimuma

    2 sata
    9.

    Pretvarači frekvencije za napajanje izmjeničnih strojeva

    3 sata
    10.

    Skalarno upravljanje asinkronim strojem

    2 sata
    11.

    Vektorsko upravljanje asinkronim strojem

    2 sata
    12.

    Regulacija sinkronih motora

    2 sata
    13.

    Regulacija sinkronih generatora u elektroenergetskom sustavu

    2 sata
    14.

    Primjena računala u regulaciji električnih strojeva

    1 sat
    15.

    Dva kolokvija

    4 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Mjerenje parametara prijenosne funkcije istosmjernog motora

    4 sata
    2.

    Tiristorski most kao izvršni član u sustavu regulacije istosmjernog motora

    4 sata
    3.

    Određivanje prijenosne funkcije mjernih članova brzine vrtnje i struje armature

    4 sata
    4.

    Upravljanje brzinom vrtnje istosmjernog motora – mjerenje statičkih karakteristika

    4 sata
    5.

    Optimiranje reguliranog pogona s istosmjernim strojem primjenom tehničkog i simetričnog optimuma - simulacija

    4 sata
    6.

    Optimiranje reguliranog pogona s istosmjernim strojem primjenom tehničkog i simetričnog optimuma - eksperiment

    5 sati
    7.

    Upravljanje asinkronim motorom u režimu konstantnog omjera napona i frekvencije upotrebom komercijalnog pretvarača frekvencije

    5 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.