FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  210 Automatika i sustavi
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Modeliranje i vođenje plovila i vozila

    (FELG27)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Osnovno znanje matematike i principa automatike. Za praćenje kolegija potrebno je poznavanje engleskog jezika
    ciljevi predmeta

    Cilj je kolegija Usvajanje osnovnih znanja iz modeliranja plovila (brodova, plovećih platformi, ronilica) i kopnenih vozila s posebnim naglaskom na sustave automatskog vođenja (auto pilote).

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Objasniti sustavni pristup automatskom vođenju prijevoznih sredstavai podjelu prijevoznih sredstava u odnosu na medije u kojima se gibaju.
    2. Opisati matematičko modeliranje gibanja prijevoznih sredstava: lokalni i globalni koordinatni sutavi, kinematičke i dinamičke jednadžbe, linearizacija jednadžbi gibanja, stabilnost.
    3. Opisati plovilo (brod, platforma, ronilica) kao objekt vođenja. Upravljive i neupravljive slobode gibanja plovila. Postavljanje matematičkog modela gibanja plovila. Hidrodinamički koeficijenti. Propulzija i kormilarski sustav Linearizirani model gibanja broda.
    4. Opisati pilotiranje i automatsko pilotiranje. Stabilizacija plovila i automatska stabilizacija. Navigacija i navigacijski sustavi u vođenju broda (terestička, astronomska, radio i satelitska (GPS) navigacija). Standardni i inteligentni auto-pilot. Bespilotne ronilice (ROV – Remotely Operated Vehicles i AUV – Autonomous Underwater Vehicles) i principi njihovog vođenje.
    5. Opisati kopneno vozilo kao objekt vođenja. Postavljanje matematičkog modela gibanja kopnenog vozila. Pogonski poriv i upravljačke strukture. Vozila sa tri, četiri i više kotača, gusjeničari. Daljinski upravljana vozila i samostalna samohodna vozila. Primjena umjetne inteligencije u sustavima automatskog vođenju plovila i vozila.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Sustavni pristup automatskom vođenju prijevoznih sredstava (prometala). Podjela prijevoznih
    sredstava u odnosu na medije u kojima se gibaju. Matematičko modeliranje gibanja
    plovila i vozila: lokalni i globalni koordinatni sutavi, kinematičke i
    dinamičke jednadžbe, linearizacija jednadžbi gibanja, stabilnost.
    Plovilo (brod, platforma, ronilica) kao objekt vođenja. Upravljive i neupravljive
    slobode gibanja plovila. Postavljanje matematičkog modela gibanja plovila.
    Hidrodinamički koeficijenti. Propulzija i kormilarski sustav Linearizirani model
    gibanja broda. Pilotiranje i automatsko pilotiranje. Stabilizacija plovila i
    automatska stabilizacija. Navigacija i navigacijski sustavi u vođenju broda
    (terestička, astronomska, radio i satelitska (GPS) navigacija). Standardni i
    inteligentni auto-pilot. Bespilotne ronilice (ROV – Remotely Operated Vehicles i
    AUV – Autonomous Underwater Vehicles) i principi njihovog vođenje.
    Kopneno vozilo kao objekt vođenja. Postavljanje matematičkog modela gibanja
    kopnenog vozila. Pogonski poriv i upravljačke strukture. Vozila sa tri, četiri i više
    kotača, gusjeničari. Daljinski upravljana vozila i samostalna samohodna vozila.
    Primjena umjetne inteligencije u sustavima automatskog vođenju plovila i vozila

    preporučena literatura
    • Jecić, S.: Mehanika II - kinematika i dinamika, Tehnička knjiga Zagreb, 1989.

    • Babić, E.; Karmelić, A.: Numeričko modeliranje složenih gibanja, Školska knjiga Zagreb, 1988.

    • Fossen, T.I.: Guidance and Control of Ocean Wehicles, J.Wiley, Chicester, 1994

    • http://sodaplay.com

    dopunska literatura
    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.Nastavnici koji podučavaju
    srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.Povremeno
    promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od pismenog dijela i ukoliko je potrebno dodatne usmene provjere. Tijekom semestra biti će dva kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana nastave, a drugi po završetku nastave. Student može putem kolokvija položiti gradivo kolegija. Na dva završna ispita u lipnju i srpnju, studenti koji nisu sakupili prolazan broj bodova na kolokvijima polažu cjelokupno gradivo obuhvaćeno sa dva kolokvija. Uvjet za izlazak na završni ispit je uspješno odrađen praktični dio laboratorijskih vježbi, te predani svi izvještaji.

    Ispit je cjelovit te uključuje gradivo s predavanja i auditornih vježbi. Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima ukupno najmanje 50 % bodova na ispitu. Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti u jesenskim rokovima. Svi naslovi tema koje studenti trebaju naučiti da bi uspješno položilii ispit biti će poznata prije ispita.

    Ova se pravila podjednako odnose na studente koji su ovaj kolegij upisali prvi put i na one studente koji su kolegij upisali po drugi put.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    Konačna ocjena utvrđuje se prema postotku ostvarenih bodova:
    • 51% do 65% dovoljan (2)
    • 66% do 76% dobar (3)
    • 77% do 89% vrlo dobar (4)
    • 90% do 100% izvrstan (5)

    Na prvom kolokviju će se polagati gradivo prema nastavnim jedinicama do sedmog tjedna uključivo, a na drugom ostatak gradiva tjedna uključivo. Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70 % nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu i dobiti potpis, te će kolegij morati ponovo upisati.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. tjedan - Sustavni pristup automatskom vođenju prijevoznih sredstava (prometala). Podjela prijevoznih sredstava u odnosu na medije u kojima se gibaju.

    2 sata
    2.

    2. tjedan - Matematičko modeliranje gibanja plovila i vozila: lokalni i globalni koordinatni sutavi, kinematičke i dinamičke jednadžbe, linearizacija jednadžbi gibanja, stabilnost.

    2 sata
    3.

    3. tjedan - Plovilo (brod, platforma, ronilica) kao objekt vođenja. Upravljive i neupravljive slobode gibanja plovila.

    2 sata
    4.

    4. tjedan - Postavljanje matematičkog modela gibanja plovila. Hidrodinamički koeficijenti. Propulzija i kormilarski sustav Linearizirani model gibanja broda.

    2 sata
    5.

    5. tjedan - Navigacija i navigacijski sustavi u vođenju broda (terestička, astronomska, radio i satelitska (GPS) navigacija). NMEA komunikacijski protokoli.

    2 sata
    6.

    6. tjedan - Pilotiranje i automatsko pilotiranje. Standardni i inteligentni auto-pilot.

    2 sata
    7.

    7. tjedan - Projektiranje auto-pilota za režim plovidbe stabilizacija kursa i režim plovidbe skretanja.

    2 sata
    8.

    8. tjedan - I kolokvij

    2 sata
    9.

    9. tjedan - Stabilizacija plovila i automatska stabilizacija.

    2 sata
    10.

    10. tjedan - Bespilotne ronilice (ROV – Remotely Operated Vehicles i
    AUV – Autonomous Underwater Vehicles) i principi njihovog vođenje.

    2 sata
    11.

    11. tjedan - Kopneno vozilo kao objekt vođenja. Postavljanje matematičkog modela gibanja
    kopnenog vozila. Vozila sa tri, četiri i više kotača, gusjeničari.

    2 sata
    12.

    12. tjedan - Pogonski poriv i tolinski strojevi.

    2 sata
    13.

    13. tjedan - Upravljačke strukture i sustavi automatskog vođenja kopnenih vozila. CAN komunikacijski protokoli.

    2 sata
    14.

    14. tjedan - Daljinski upravljana vozila i samostalna samohodna vozila. Primjena umjetne inteligencije u sustavima automatskog vođenju plovila i vozila

    2 sata
    15.

    15. tjedan - II kolokvij

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    1. blok - Matematičko modeliranje plovila s prijerom brodskog simulatora u Matlabu.

    6 sati
    2.

    2. blok - Brod kao objekt vođenja, komandni most, upravljanje brodskim strojevima (po mogućnosti terenski rad – posjet jednom od brodova)

    6 sati
    3.

    3. blok - Suvremeni brodski simulatori (po mogućnosti terenski rad – posjet jednom od pomorskih učilišta)

    6 sati
    4.

    4. blok - Matematičko modeliranje kretanja struktura pokretanih oprugama (Sodaconstructor – http://sodaplay.com )

    6 sati
    5.

    5. blok - Matematičko modeliranje kopnenih vozila (Racing Car Simulator)

    6 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.