FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  120 Računarstvo
  4. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Signali i sustavi

    (FELB09)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumijevanje i primjenu temeljnih pojmova iz područja vremenski kontinuiranih i diskretnih signala i sustava
    • Matematičko modeliranje i simuliranje kontinuiranih i diskretnih sustava, računanje odziva sustava na zadanu pobudu (konvolucijom, rješavanjem diferencijalnih jednadžbi i jednadžbi diferencija, u Laplace-ovom području)
    • Stjecanje znanja iz programiranja u Matlabu i Simulinku

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    • definirati temeljne pojmove vezane uz vremenski kontinuirane i diskretne signale i sustave
    • matematički modelirati (formulirati) kontinuirane i diskretne sustave i prikazati ih blok dijagramima
    • analizirati svojstva sustava
    • računati vremenske odzive sustava opisane impulsnim odzivom, primjenom konvolucije u diskretnom i kontinuiranom vremenskom području
    • opisati kontinuirane sustave prijenosnom funkcijom, u Laplace-ovom području i izračunati odziv sustava
    • programirati u Matlabu te modelirati i simulirati sustave u Simulinku

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    3 sata tjedno × 5 tjedana
    sadržaj

    Uvod u vremenski kontinuirane i diskretne signale i sustave, definicija sustava, primjeri tehničkih sustava, MIMO i SISO sustavi, energija i snaga signala, Povezivanje sustava (serijska, paralelna i povratna veza), Osnovna svojstva sustava: sustavi sa i bez memorije, invertibilnost i inverzni sustavi, kauzalnost, stabilnost, vremenska nepromjenjivost, linearnost, Diskretni LTI sustavi: Prikaz diskretnih signala pomoću jediničnih impulsa, Odziv diskretnih LTI sustava na jedinični impuls i prikaz sustava pomoću konvolucijske sume, Kontinuirani LTI sustavi: Prikaz kontinuiranih signala pomoću jediničnih impulsa, Odziv kontinuiranih LTI sustava na jedinični impuls i integral konvolucije za kontinuirane LTI sustave, Svojstva LTI sustava iskazana pomoću konvolucije, Opis kauzalnih LTI sustava diferencijalnim jednadžbama (vremenski kontinuirani sustavi) i jednadžbama diferencija (vremenski diskretni sustavi) i prikaz sustava pomoću blok dijagrama, Laplace-ova transformacija (definicija, svojstva, teoremi), inverzna Laplaceova transformacija, Rješavanje diferencijalnih jednadžbi koje opisuju kontinuirane LTI sustave pomoću Laplace-ove transformacije, Stabilnost sustava opisanog prijenosnom funkcijom; Blok algebra (pravila blok algebre i primjena); Modeliranje i simuliranje električnih i mehaničkih sustava pomoću prijenosne funkcije.

    preporučena literatura
    • T. Grujić: ''Signali i sustavi sa zadacima'', interna skripta, FESB

    • T. Grujić: ''Upute za laboratorijske vježbe iz kolegija Signali i sustavi'', interna skripta, FESB

    dopunska literatura
    • A.V. Oppenheim, A.S. Willsky, S.H. Nawab, "Signals and Systems", Second Edition, Prentice-Hall, 1997.

    • S.T. Karris, "Signals and Systems With Matlab Applications", Second Edition, Orchard Publications, 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će dva međuispita (kolokvija), nakon čega slijede završni i popravni ispiti. Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana nastave i obuhvaća prvu polovinu gradiva, a drugi po završetku nastave i obuhvaća drugu polovinu gradiva. Na završnim ispitima (u okviru ljetnih rokova) studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Na popravnim ispitima (u okviru jesenskih rokova) polaže se cjelokupno gradivo.

    Tijekom semestra održat će se 5 laboratorijskih vježbi, svaka u trajanju od 3 školska sata. Prisustvo na vježbama je obvezno, uz mogućnost nadoknade najviše jedne neodrađene vježbe na kraju semestra. Tijekom svake laboratorijske vježbe održat će se on-line test iz gradiva obuhvaćenog laboratorijskom vježbom. Za pozitivnu ocjenu na pojedinom testu treba ostvariti min. 50% bodova.

    Uvjeti za pozitivnu ocjenu iz laboratorijskih vježbi su prisustvo i aktivan rad na svim vježbama, predani svi domaći radovi (izvještaji s vježbi) te položeni svi on-line testovi iz odrađenih vježbi.

    Ocjena iz laboratorijskih vježbi formira se na način:
    L (%) = 0.2(T1 + T2 + T3 + T4 + T5)
    pri čemu su T1 do T5: bodovi na on-line testovima, izraženi u postocima.

    Uvjet za pristupanje završnim i popravnim ispitima su položeni svi on-line testovi (T1 do T5). Studenti koji nisu tijekom semestra položili sve testove na laboratorijskim vježbama moći će polagati testove dodatna dva puta (prvi put prije završnih ispita na ljetnim rokovima i drugi put prije popravnih ispita na jesenskim rokovima).

    Međuispiti (kolokviji), završni i popravni ispiti sastoje se od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio svakog međuispita (kolokvija) provodi se u trajanju od 105 min i sastoji se od ukupno 8 pitanja i zadatka. Pismeni dio završnog ispita, u trajanju od 120 min, sastoji se od 10 pitanja i zadataka podijeljenih u dvije skupine (po 5 pitanja i zadataka iz gradiva obuhvaćenog jednim međuispitom). Pismeni dio popravnog ispita, u trajanju od 120 min, sastoji se od 8 pitanja i zadataka i obuhvaća cjelokupno gradivo.

    Uvjet za izlazak na usmeni dio ispita jest min. 50% ostvarenih bodova na pismenom dijelu ispita. Za ostvarivanje prava na ocjenu student treba položiti i usmeni dio ispita (odnosno ostvariti min. 50% bodova na usmenom ispitu).

    Uvjet za pozitivnu ocjenu kolegija jest min. 50% ostvarenih bodova na svakom međuispitu (ili završnom / popravnom ispitu) i pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi (L >= 50%).

    Ukupna ocjena iz kolegija formira se na način:
    Ocjena(%) = 0,45 ((M1+usmeni)/2 + (M2+usmeni)/2) + 0,1 L
    Odnosno:
    Ocjena(%) = 0,90 ((P + usmeni)/2 + (P + usmeni)/2) + 0,1 L
    M1, M2: bodovi na međuispitima, izraženi u postocima.
    L: ocjena iz laboratorijskih vježbi, izražena u postocima
    P: bodovi na popravnom ispitu, izraženi u postocima

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61,9% dovoljan (2)
    62% do 74,9% dobar (3)
    75% do 89,9% vrlo dobar (4)
    90% do 100% izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u signale i sustave, definicija sustava, primjeri tehničkih sustava, linearni, vremenski nepromjenjivi (LTI) sustavi, vremenski kontinuirani i diskretni sustavi

    2 sata
    2.

    Definicija i matematički prikaz signala (vremenski kontinuirani, diskretni, digitalni signali), uzorkovanje, AD konverzija, matematičko modeliranje sustava, MIMO i SISO sustavi, energija i snaga signala

    2 sata
    3.

    Transformacije nezavisne varijable u signalu (vremenski pomak, vremensko obrtanje, vremensko skaliranje), periodički signali, parni i neparni signali

    2 sata
    4.

    Vremenski kontinuirani i diskretni eksponencijalni i sinusni signali (realni eksponencijalni signali, periodički kompleksni i sinusni signali, općeniti kompleksni eksponencijalni signali); Periodičnost diskretnih kompleksnih eksponencijalnih signala (uvjet periodičnosti)

    2 sata
    5.

    Diskretni i kontinuirani jedinični impuls i jedinični odskočni signal i njihova povezanost; Kontinuirani i diskretni sustavi; Povezivanje sustava (serijska, paralelna i povratna veza)

    2 sata
    6.

    Osnovna svojstva sustava: sustavi sa i bez memorije, invertibilnost i inverzni sustavi, kauzalnost, stabilnost, vremenska nepromjenjivost, linearnost

    2 sata
    7.

    Diskretni LTI sustavi: Prikaz diskretnih signala pomoću jediničnih impulsa, Odziv diskretnih LTI sustava na jedinični impuls i prikaz sustava pomoću konvolucijske sume

    2 sata
    8.

    Kontinuirani LTI sustavi: Prikaz kontinuiranih signala pomoću jediničnih impulsa, Odziv kontinuiranih LTI sustava na jedinični impuls i integral konvolucije za kontinuirane LTI sustave, Svojstva LTI sustava iskazana pomoću konvolucije

    2 sata
    9.

    Vremenski odziv LTI sustava na jediničnu odskočnu pobudu. Opis kauzalnih LTI sustava diferencijalnim jednadžbama (vremenski kontinuirani sustavi) i jednadžbama diferencija (vremenski diskretni sustavi) i njihovo rješavanje te prikaz sustava pomoću blok dijagrama

    2 sata
    10.

    Laplace-ova transformacija (definicija, svojstva, teoremi), inverzna Laplaceova transformacija, Rješavanje diferencijalnih jednadžbi koje opisuju kontinuirane LTI sustave pomoću Laplace-ove transformacije

    2 sata
    11.

    Prijenosna funkcija kontinuiranog LTI sustava; Stabilnost sustava opisanog prijenosnom funkcijom

    2 sata
    12.

    Blok algebra (pravila blok algebre i primjena)

    2 sata
    13.

    Modeliranje električnih i mehaničkih sustava pomoću prijenosne funkcije i određivanje vremenskog odziva električnih i mehaničkih sustava

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u signale i sustave, definicija sustava, primjeri tehničkih sustava, linearni, vremenski nepromjenjivi (LTI) sustavi, vremenski kontinuirani i diskretni sustavi, rješavanje zadataka

    1 sat
    2.

    Definicija i matematički prikaz signala (vremenski kontinuirani, diskretni, digitalni signali), uzorkovanje, AD konverzija, matematičko modeliranje sustava, MIMO i SISO sustavi, energija i snaga signala, rješavanje zadataka

    1 sat
    3.

    Transformacije nezavisne varijable u signalu (vremenski pomak, vremensko obrtanje, vremensko skaliranje), periodički signali, parni i neparni signali, rješavanje zadataka

    1 sat
    4.

    Vremenski kontinuirani i diskretni eksponencijalni i sinusni signali (realni eksponencijalni signali, periodički kompleksni i sinusni signali, općeniti kompleksni eksponencijalni signali); Periodičnost diskretnih kompleksnih eksponencijalnih signala (uvjet periodičnosti), rješavanje zadataka

    1 sat
    5.

    Diskretni i kontinuirani jedinični impuls i jedinični odskočni signal i njihova povezanost; Kontinuirani i diskretni sustavi; Povezivanje sustava (serijska, paralelna i povratna veza), rješavanje zadataka

    1 sat
    6.

    Osnovna svojstva sustava: sustavi sa i bez memorije, invertibilnost i inverzni sustavi, kauzalnost, stabilnost, vremenska nepromjenjivost, linearnost, rješavanje zadataka

    1 sat
    7.

    Diskretni LTI sustavi: Prikaz diskretnih signala pomoću jediničnih impulsa, Odziv diskretnih LTI sustava na jedinični impuls i prikaz sustava pomoću konvolucijske sume, rješavanje zadataka

    1 sat
    8.

    Kontinuirani LTI sustavi: Prikaz kontinuiranih signala pomoću jediničnih impulsa, Odziv kontinuiranih LTI sustava na jedinični impuls i integral konvolucije za kontinuirane LTI sustave, Svojstva LTI sustava iskazana pomoću konvolucije, rješavanje zadataka

    1 sat
    9.

    Vremenski odziv LTI sustava na jediničnu odskočnu pobudu. Opis kauzalnih LTI sustava diferencijalnim jednadžbama (vremenski kontinuirani sustavi) i jednadžbama diferencija (vremenski diskretni sustavi) i njihovo rješavanje te prikaz sustava pomoću blok dijagrama, rješavanje zadataka

    1 sat
    10.

    Laplace-ova transformacija (definicija, svojstva, teoremi), inverzna Laplaceova transformacija, Rješavanje diferencijalnih jednadžbi koje opisuju kontinuirane LTI sustave pomoću Laplace-ove transformacije, rješavanje zadataka

    1 sat
    11.

    Prijenosna funkcija kontinuiranog LTI sustava; Stabilnost sustava opisanog prijenosnom funkcijom, rješavanje zadataka

    1 sat
    12.

    Blok algebra (pravila blok algebre i primjena), rješavanje zadataka

    1 sat
    13.

    Modeliranje električnih i mehaničkih sustava pomoću prijenosne funkcije i određivanje vremenskog odziva električnih i mehaničkih sustava, rješavanje zadataka

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Programiranje u Matlabu - uvod

    3 sata
    2.

    Svojstva signala (zadavanje i prikaz kontinuiranih i diskretnih signala u Matlabu, transformacije nezavisne varijable, periodičnost i parnost kontinuiranih i diskretnih signala, računanje snage i energije signala), rad u Matlabu

    3 sata
    3.

    Uvod u Simulink. Svojstva sustava. Modeliranje i simuliranje kontinuiranih i diskretnih sustava u Simulinku i provjera svojstava zadanih sustava (linearnost, vremenska nepromjenjivost, stabilnost, invertibilnost), serijsko i paralelno spajanje sustava, računanje konvolucije diskretnih signala, rad u Matlabu i Simulinku

    3 sata
    4.

    Vremenski odzivi kontinuiranih LTI sustava opisanih diferencijalnim jednadžbama i diskretnih LTI sustava opisanih jednadžbama diferencija, rad u Matlabu

    3 sata
    5.

    Opis kontinuiranih sustava prijenosnim funkcijama. Modeliranje i simuliranje električnih i mehaničkih sustava pomoću prijenosne funkcije i određivanje vremenskih odziva u Matlabu i Simulinku

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.