FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  120 Računarstvo
  2. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Engleski jezik 2

    (FEOB04)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Glavni ciljevi nastave stranog jezika kao popratnog studijskog predmeta glase:
    • razvijanje komunikativne i socijalne sposobnosti djelovanja u dotičnoj struci, prije svega u općejezičnim situacijama i onima koje prelaze okvire struke;
    • stjecanje znanja o jezičnim strukturama (znanje o govornim aktivnostima: funkcionalna i sistematska gramatika, u skladu s vrstama tekstova prikladnih za visoke škole)
    • produbljivanje znanja o stranom jeziku i njegovim strukturama
    • proširivanje stručnog znanja ponajprije na receptivnoj razini (pismena i usmena recepcija) ovisno o studijskom smjeru i željenoj jezičnoj razini
    • senzibilizacija za vlastitu odgovornost i za sudjelovanje u procesu učenja.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:
    1. Prepoznati različite vrste tekstova, njihove dotične tekstualne obrasce i jezične aktivnosti.
    2. Identificirati i objasniti stručni vokabular.
    3. Prepoznati ključne ideje, riječi i rečenice.
    4. Pronaći i kasnije koristiti gramatičke strukture specifične za stručne i znanstvene tekstove.
    5. Primijeniti različite stilove čitanja i slušanja u svrhu razumijevanja smislenog konteksta autentičnih tekstova (također i sa stručnim sadržajima).
    6. Argumentirano (usmeno/pismeno) prezentirati različite teme.
    7. Analitički obraditi određene stručne sadržaje i prezentirati ih u okvirima stručno-specifičnih komunikacijskih postupaka.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Internetske stranice; Komunikacijski sustavi; Računalna podrška; Sigurnost podataka; Software engineering; Ljudi u računarstvu; Recentni razvoj informacijske tehnologije; Budućnost informacijske tehnologije.
    Oblici provođenja nastave: frontalna nastava, uz aktivno sudjelovanje studenata koje se potiče na samostalno zaključivanje o specifičnim obilježjima jezika struke na temelju obrade strukovnih tekstova i vježbi uz te tekstove. Obrada svake cjeline uključuje čitanje, prijevod i prateće gramatičke i leksičke vježbe, te upotrebu dodatnih materijala kojima se proširuje znanje općeg jezika i jezika struke. Nastava se izvodi na engleskome jeziku.

    preporučena literatura
    • Evans, Virginia et al. (2015). Computer Engineering. Newbury: Express Publishing.

    • de Chazal, Edward, Sam McCarter. (2012). Oxford EAP: A Course in English for Academic Purposes. Upper-intermediate/B2. Oxford: OUP.

    • Paterson, Ken, Roberta Wedge. (2013). Oxford Grammar for EAP: Oxford: OUP.

    dopunska literatura
    • Esteras, Santiago Remacha (2008). Infotech-English for computer users, fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press.

    jezik poduke
    Engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Za vrijeme trajanja nastave provodit će se kontinuirana provjera znanja kroz testove postignuća, dijagnostičke testove, a vrednovat će se i samostalan rad i izlaganja studenata na zadanu temu ili temu prema njihovom izboru.
    Pri kraju semestra održat će se jedan međuispit (kolokvij) kojim se provjerava poznavanje vokabulara iz gradiva obrađenog u semestru te gramatičkih oblika specifičnih za jezik struke. Studenti koji pristupe međuispitu i polože ga, u redovitom ispitnom roku pristupaju usmenom ispitu koji se sastoji od čitanja i prevođenja obrađenih tekstova te provjere razumijevanja teksta. Studenti koji ne pristupe međuispitu ili ga ne polože, u ispitnom roku polažu završni pismeni i usmeni ispit.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Za vrijeme trajanja nastave provodit će se kontinuirana provjera znanja kroz testove postignuća, dijagnostičke testove, a vrednovat će se i samostalan rad i izlaganja studenata na zadanu temu ili temu prema njihovom izboru.
    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija) kojima se provjerava poznavanje vokabulara iz gradiva obrađenog u dijelu semestra te gramatičkih oblika specifičnih za jezik struke: prvi kolokvij održava se nakon 7 tjedana, a drugi nakon 14 tjedana neposredne nastave. Po završetku nastave slijede tri ispitna termina. U prvome ispitnom terminu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima, u drugome ispitnom terminu gradivo cijelog semestra. Studenti koji ne pristupe međuispitima ili ne polože oba, u ispitnom roku polažu završni pismeni ispit.
    U konačnu ocjenu ulazi ocjena postignuta na pismenome ispitu (70%), ocjena izlaganja (20%), redovno pohađanje nastave (5%), aktivnost na nastavi (5%).
    Kolokviji i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova u tekućoj akademskoj godini.

      Nastavne jedinice za Seminar Broj sati
    1.

    Oxford EAP, Unit 11D - Speaking - Presentations

    2 sata
    2.

    Oxford EAP, Unit 3A - Reading; 3B - Writing
    Oxford Grammar for EAP, Unit 7 - Connectors

    2 sata
    3.

    Computer Engineering, Book 2, Unit 13 - Memory
    Oxford EAP, Unit 7 E - General and technical meaning

    2 sata
    4.

    Unit 14 - Chips
    Unit 15 - Internet security

    2 sata
    5.

    Computer Engineering, Book 3, Unit 1 - Computer languages 1
    Unit 2 - Computer languages 2

    2 sata
    6.

    Unit 3 - Arithmetic for computers 1
    Unit 4 - Arithmetic for computers 2

    2 sata
    7.

    Unit 5 - Arithmetic for computers 3
    Unit 6 - Assessing performance 1

    2 sata
    8.

    MEĐUISPIT 1

    2 sata
    9.

    Unit 7 - Assessing performance 2
    Unit 8 - Datapaths and control

    2 sata
    10.

    Unit 9 - Pipelining 1
    Unit 10 - Pipelining 2

    2 sata
    11.

    Oxford EAP, Unit 10A - Reading - Cause and effect; 10B - Writing - Cause and effect essays
    Oxford Grammar for EAP, Unit 12 - Cause and effect

    2 sata
    12.

    Unit 11 - Memory hierarchy 1
    Oxford EAP, Unit 11E - Phrasal and prepositional verbs

    2 sata
    13.

    Unit 12 - Memory hierarchy 2
    Unit 13 - Virtual memory

    2 sata
    14.

    Unit 14 - Disk storage
    Unit 15 - Buses

    2 sata
    15.

    MEĐUISPIT 2

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.