FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  6. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektromagnetska polja

    (FELA32)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Matematike 3 i Fizika 2.
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela i zakona elektromagnetizma,
    • postavljanje i rješavanje jednostavnih problema statičkih, kvazistatičkih i dinamičkih polja,
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja elektromagnetizma.
    • primjenu analitičkih i numeričkih metoda na rješavanje inženjerskih problema elektromagnetskih valova i elektromagnetskog zračenja

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne pojave, veličine i zakone elektromagnetskih polja,
    2. primijeniti temeljne zakone elektromagnetske teorije za proračun osnovnih veličina elektromagnetskog polja
    3. primijeniti metode i tehnike primjerene rješavanju problema propagacije elektromagnetskih valova i zračenja električki kratkih antena,
    4. matematički formulirati jednostavne slučajeve propagacije ravnih valova i zračenja električki kratkih antene,
    5. analizirati jednostavne prijenosne linije, uzemljivače, antene
    6. izračunati veličine jednostavnih prijenosnih linija, uzemljivača, antena,
    7. razviti jednostavnije programske sustave te koristiti komercijalne softverske pakete za rješavanje problema propagacije i zračenja

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    2 sata tjedno × 7 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    2 sata tjedno × 7 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Zakoni klasične elektrodinamike.
    Električka svojstva materijala: izotropnost, linearnost, homogenost.
    Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom obliku. Maxwellove jednadžbe u integralnom obliku.
    Maxwellove jednadžbe za posebne slučajeve. Klasifikacija medija i primjena aproksimacija ovisno o frekvencijskom području.
    Granični uvjeti.
    Poyntingov vektor. Poyntingov teorem. Kompleksni Poyntingov vektor za harmonijski promjenjljiva polja.
    Elektromagnetski potencijali. Valne jednadžbe i partikularno rješenje za potencijale.
    Elektrostatsko polje. Greenovi teoremi. Opće rješenje Poissonove jednadžbe. Polje točkastog naboja.
    Magnetostatsko polje. Stacionarne i quazistacionarne struje. Magnetski skalarni i vektorski potencijali. Biot-Savartov zakon. Samoinduktivitet i međuinduktivitet
    Metode rješavanja elektromagnetskih problema. Analitičke metode.
    Metoda preslikavanja. Ogledni primjeri. Metoda separacije varijabli. Ogledni primjeri.
    Numeričke metode: Metoda konačnih diferencija. Metoda momenata. Metoda konačnih elemenata. Ogledni primjeri.
    Ravni val. Širenje ravnog vala u sredini bez gubitaka i konačno vodljivoj sredini. Elektromagnetsko zračenje. Hertzov dipol.

    preporučena literatura
    • D.Poljak, Teorija elektromagnetskih polja s primjenama u inženjerstvu, Šk. knjiga Zagreb, 2014.

    • D.Poljak i dr., Modeliranje žičanih antena primjenom računala, Kigen Zagreb 2009.

    dopunska literatura
    • 1. D. Poljak, Advanced Modeling in Computational Electromagnetic compatibility, Wiley Interscience, New York 2007.

    • 2. Z. Haznadar, Ž. Štih: Elektromagnetizam, Školska knjiga, Zagreb 1997.

    • 3. S. Ratnajeevan, H. Hoole, P. Ratnamahilan, P. Hoole: A Modern Short Course in Engineering Electromagnetics, Oxford University Press, 1996.

    • 4. S.M.Wentworth: Fundamentals of Electromagnetics with Engineering Applications, Wiley, 2005

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva kolokvija (međuispita). Prvi kolokvij održava se nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima. Svaki se kolokvij provodi kao pisani ispit u trajanju od 120 minuta i sastoji se od ukupno 3 pitanja (svako pitanje ima teorijski dio i kraći zadatak) i 2 zadatka. Uvjeti za pozitivnu ocjenu su; odrađene laboratorijske vježbe te minimalno 50% bodova na oba kolokvija, a konačna se ocjena formira na način:

    Ocjena(%) = 0,5 (K1 + K2)

    gdje su K1 i K2 – ocjene ostvarene na kolokvijima.

    Konačna se ocjena utvrđuje u skladu s ostvarenim postocima na način:

    Postotak Ocjena
    50% do 62% dovoljan (2)
    63% do 75% dobar (3)
    76% do 88% vrlo dobar (4)
    89% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji nisu ispit položili preko kolokvija pristupaju ispitu u zimskom/jesenskom roku. Ukoliko je student položio jedan od kolokvija, na ispitu polaže gradivo iz onog kolokvija na kojem nije ostvario zadovoljavajući broj bodova. Ispit se provodi u pisanoj formi u trajanju od 150 minuta i sastoji se od ukupno 4 pitanja (svako pitanje ima teorijski dio i kraći zadatak) i 2 zadatka. Uvjet za pozitivnu ocjenu je minimalno 50% bodova ostvarenih na ispitu. Ukupna ocjena utvrđuje se u skladu s ostvarenim postocima na opisani način.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Zakoni klasične elektrodinamike.

    2 sata
    2.

    Električka svojstva materijala: izotropnost, linearnost, homogenost.

    2 sata
    3.

    Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom obliku. Maxwellove jednadžbe u integralnom obliku.

    2 sata
    4.

    Maxwellove jednadžbe za posebne slučajeve. Klasifikacija medija i primjena aproksimacija ovisno o frekvencijskom području.

    2 sata
    5.

    Granični uvjeti.

    2 sata
    6.

    Poyntingov vektor. Poyntingov teorem. Kompleksni Poyntingov vektor za harmonijski promjenjljiva polja.

    2 sata
    7.

    Elektromagnetski potencijali. Valne jednadžbe i partikularno rješenje za potencijale.

    2 sata
    8.

    Elektrostatsko polje. Greenovi teoremi. Opće rješenje Poissonove jednadžbe. Polje točkastog naboja.

    2 sata
    9.

    Magnetostatsko polje. Stacionarne i quazistacionarne struje. Magnetski skalarni i vektorski potencijali. Biot-Savartov zakon. Samoinduktivitet i međuinduktivitet

    2 sata
    10.

    Metode rješavanja elektromagnetskih problema. Analitičke metode.

    2 sata
    11.

    Metoda prslikavanja.
    Primjeri
    Metoda separacije varijabli.
    Primjeri.

    2 sata
    12.

    Numeričke metode: Metoda konačnih diferencija. Metoda momenata. Metoda konačnih elemenata. Primjeri.

    2 sata
    13.

    Ravni val. Refleksija i lom ravnog vala. Širenje ravnog vala u konačno vodljivoj sredini Vrste usmjerenog vođenja. Pravokutni valovod. Površinski valovi i valovodi. Ovisnost fazne konstante o frekvenciji.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Zakoni klasične elektrodinamike.

    1 sat
    2.

    Električka svojstva materijala: izotropnost, linearnost, homogenost.

    1 sat
    3.

    Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom obliku. Maxwellove jednadžbe u integralnom obliku.

    1 sat
    4.

    Maxwellove jednadžbe za posebne slučajeve. Klasifikacija medija i primjena aproksimacija ovisno o frekvencijskom području.

    1 sat
    5.

    Granični uvjeti.

    1 sat
    6.

    Poyntingov vektor. Poyntingov teorem. Kompleksni Poyntingov vektor za harmonijski promjenjljiva polja.

    1 sat
    7.

    Elektromagnetski potencijali. Valne jednadžbe i partikularno rješenje za potencijale.

    1 sat
    8.

    Elektrostatsko polje. Greenovi teoremi. Opće rješenje Poissonove jednadžbe. Polje točkastog naboja.

    1 sat
    9.

    Magnetostatsko polje. Stacionarne i quazistacionarne struje. Magnetski skalarni i vektorski potencijali. Biot-Savartov zakon. Samoinduktivitet i međuinduktivitet

    1 sat
    10.

    Metode rješavanja elektromagnetskih problema. Analitičke metode.

    1 sat
    11.

    Metoda prslikavanja.
    Primjeri

    1 sat
    12.

    Metoda separacije varijabli.
    Primjeri.

    1 sat
    13.

    Numeričke metode: Metoda konačnih diferencija. Metoda momenata. Metoda konačnih elemenata. Primjeri.

    1 sat
    14.

    Ravni val. Refleksija i lom ravnog vala. Širenje ravnog vala u konačno vodljivoj sredini Vrste usmjerenog vođenja.

    1 sat
    15.

    Pravokutni valovod. Površinski valovi i valovodi. Ovisnost fazne konstante o frekvenciji.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Zakoni klasične elektrodinamike.

    1 sat
    2.

    Električka svojstva materijala: izotropnost, linearnost, homogenost.

    1 sat
    3.

    Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom obliku. Maxwellove jednadžbe u integralnom obliku.

    1 sat
    4.

    Maxwellove jednadžbe za posebne slučajeve. Klasifikacija medija i primjena aproksimacija ovisno o frekvencijskom području.

    1 sat
    5.

    Granični uvjeti.

    1 sat
    6.

    Poyntingov vektor. Poyntingov teorem. Kompleksni Poyntingov vektor za harmonijski promjenjljiva polja.

    1 sat
    7.

    Elektromagnetski potencijali. Valne jednadžbe i partikularno rješenje za potencijale.

    1 sat
    8.

    Elektrostatsko polje. Greenovi teoremi. Opće rješenje Poissonove jednadžbe. Polje točkastog naboja.

    1 sat
    9.

    Magnetostatsko polje. Stacionarne i quazistacionarne struje. Magnetski skalarni i vektorski potencijali. Biot-Savartov zakon. Samoinduktivitet i međuinduktivitet

    1 sat
    10.

    Metode rješavanja elektromagnetskih problema. Analitičke metode.

    1 sat
    11.

    Metoda prslikavanja.
    Primjeri

    1 sat
    12.

    Metoda separacije varijabli.
    Primjeri.

    1 sat
    13.

    Numeričke metode: Metoda konačnih diferencija. Metoda momenata. Metoda konačnih elemenata. Primjeri.

    1 sat
    14.

    Ravni val. Refleksija i lom ravnog vala. Širenje ravnog vala u konačno vodljivoj sredini Vrste usmjerenog vođenja.

    1 sat
    15.

    Pravokutni valovod. Površinski valovi i valovodi. Ovisnost fazne konstante o frekvenciji.

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.