FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  113 Elektrotehnika
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Električne mreže

    (FENA06)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumijevanje osnovnih cjelina elektroenergetskog sustava i njihovih uloga
    • Formiranje nadomjesnih modela za različite komponente elektroenergetskog sustava
    • Primjenu postupka redukcije parametara mreže na odgovarajući naponski nivo te prebacivanja u sustav jediničnih vrijednosti u analizi mreža
    • Razumijevanje i primjenu osnovnih metoda u analizi električnih mreža
    • Formiranje nadomjesnih modela elemenata mreže korištenjem teorije četveropola
    • Određivanje prilika na prijenosnom vodu i utvrđivanje njegovih električnih parametara
    • Primjenu matričnog računa u analizi elektroenergetskih mreža
    • Razumijevanje sustava simetričnih komponenti
    • Produbljivanje temeljnih znanja iz područja prijenosa i distribucije električne energije

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    - Objasniti značaj, ulogu i odnose između pojedinih osnovnih cjelina u elektroenergetskom sustava
    - Objasniti ulogu pojedinog elementa u elektroenergetskom sustavu te navesti i prepoznati njegove različite izvedbe
    - Formirati te izračunati iznose električnih komponenti nadomjesnih shema različitih elemenata elektroenergetskog sustava
    - Primijeniti osnovne teoreme za analizu električnih mreža na realne primjere
    - Primijeniti teoriju četveropola za određivanje ekvivalentnih modela pojedinih elementa ili dijelova sustava
    - Izračunati strujno-naponske prilike na realnom prijenosnom vodu
    - Odrediti električne parametre nadzemnih i kabelskih vodova
    - Simulirati prilike u trofaznim i jednofaznim mrežama
    - Primijeniti matrični račun u analizi elektroenergetskih mreža
    - Odrediti matrice impedancija/admitancija čvorova za realnu elektroenergetsku mrežu

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    3 sata tjedno × 5 tjedana
    sadržaj

    Vrste elektroenergetskih mreža. Elementi električne mreže (vodovi, transformatori, izvori i dr.). Električne veličine elemenata mreže. Djelatni otpori, induktiviteti i kapaciteti elemenata mreže. Ekvivalentne sheme elemenata mreže. Pregled teorije prijenosa. Idealni vod. Širenje općeg valnog oblika. Refleksija. Realni vod. Matrice uzdužnih impedancija i poprečnih admintancija elemenata mreže. Sastavljanje ekvivalentnih shema. Četveropoli. Matrični postupci kod analize električnih mreža. Topologija. Grafovi. Matrice incidencija. Primitivne matrice elemenata mreže. Matrica vlastitih i međusobnih impedancija i admintancija. Ekvivalentiranje mreže. Metoda jediničnih vrijednosti. Sistemi komponenata.

    preporučena literatura
    • Goić, R; Jakus, D.: Električne mreže – interna skripta, FESB Split, 2007.

    • Ožegović, M.; Ožegović, K.: Električne energetske mreže I (1996.), Električne energetske mreže II (1997), Električne energetske mreže III (1997), FESB Split, Computing d.o.o. Split

    • Ožegović, M.; Ožegović, K.: Električne mreže I, Sveučilište u Splitu, FESB, 1977.

    dopunska literatura
    • D. P. Kothari, I. J. Nagrath: Modern Power System Analysis, McGraw-Hill Education, 2003.

    • J. Grainger , W. Stevenson Jr.: Power System Analysis, McGraw-Hill, 1994

    • Stag, G. W.; El-Abiad, A., H.: Computer Methods in Power System Anylysis, McGraw-Hill, New York, 1968

    • Venikov, V.,A.: Electrical Network Performance Calculations and Analysis, Mir Publishers, Moscow, 1985

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva kolokvija koji pokrivaju predavanja i jedan kolokvij iz laboratorijskih vježbi. Termini kolokvija u skladu s kalendarom nastave za tekuću šk.god. Na dva završna ispita u siječnju i veljači 2010. godine, studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima. Ako na prvom završnom ispitu student položi jedan od dva dijela gradiva, taj dio gradiva student ne mora polagati na drugom završnom ispitu. Pod zasebnim dijelom gradiva se podrazumijevaju gradivo pojedinog kolokvija.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima najmanje 50% bodova iz pojedinog dijela gradiva na kolokviju iz predavanja ili na završnom ispitu, izrađene sve lab. vježbe.
    Konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli:
    Ocjena (%) = 0,35xG1+0,35xG2+0,2xV+0,1xP,
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    - G1, G2 - bodovi iz pojedinog dijela gradiva obrađenog na predavanjima
    - V – bodovi iz kolokvija iz lab. vježbi
    - S – prisutnost na predavanjima

    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti na tzv. popravnom ispitu u prvom dijelu jesenskog ispitnog roka. Zadnja prilika za polaganje ispita u ovoj školskoj godini je komisijski ispit koji će biti u drugom dijelu jesenskog ispitnog roka. Na popravnom i komisijskom ispitu svi studenti polažu cjelokupno gradivo, a uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima najmanje 50 % bodova iz cjelokupnog gradiva i sve odrađene lab. vježbe. Konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema prethodno navedenoj formuli.
    Konačna se ocjena utvrđuje na slijedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 59% dovoljan (2)
    61% do 74% dobar (3)
    75% do 89% vrlo dobar (4)
    90% do 100% izvrstan (5)
    Ispiti će se održati u terminima definiranim u Kalendaru nastavne djelatnosti

    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70% nastavnih sati te laboratorijskim vježbama 100% nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Struktura i osnovne karakteristike elektroenergetskog sustava, vrste elektroenergetskih mreža i njihova uloga u sustavu. Elektroenergetski vodovi (dalekovodi, kabeli) izvedbe, vrste, sastavni djelovi.

    3 sata
    2.

    Ekvivalentne sheme i izračun električnih parametara elemenata elektroenergetske mreže.

    3 sata
    3.

    Proračun struja i napona u simetričnoj elektroenergetskoj mreži: metoda otpora.

    3 sata
    4.

    Proračun struja i napona u simetričnoj elektroenergetskoj mreži: metoda jediničnih vrijednosti.

    3 sata
    5.

    Analitičke tehnike u analizi električnih mreža: Princip linearnosti, Princip superpozicije, Teorem kompenzacije, Teorem reciprociteta, Theveninov teorem, Nortonov teorem, Millmanov teorem.

    3 sata
    6.

    Četveropoli. Konstante četveropola. Povezivanje četveropola.

    3 sata
    7.

    PRVI KOLOKVIJ

    3 sata
    8.

    Teorija prijenosa – model prijenosnog voda. Prijenosne jednadžbe.

    3 sata
    9.

    Idealni vod. Realni vod. Refleksija. Ferrantijev efekt.

    3 sata
    10.

    Matrice uzdužnih impedancija dalekovoda. Preplet i ekvivalentiranje.

    3 sata
    11.

    Matrice poprečnih admintancija dalekovoda. Trofazna mreža u proračunu.

    3 sata
    12.

    Matrična analiza električnih mreža. Topologija. Grafovi. Matrice incidencija. Izračun matrica impedancija čvorova.

    3 sata
    13.

    Izračun matrica admitancija čvorova. Primjena matrične analize električne mreže.

    3 sata
    14.

    Sustav simetričnih komponenata. Transformacijske matrice. Fizikalno značenje. Impedancije u sustavu simetričnih komponenata. Primjena sustava simetričnih komponenata.

    3 sata
    15.

    DRUGI KOLOKVIJ

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    1. Priprema za lab. vježbe i demonstracija načina rada s programskim alatima koji se koriste na vježbama

    3 sata
    2.

    2. Prijenosne jednadžbe – proračun u MATLAB-u

    3 sata
    3.

    3. Jednofazna električna mreža – proračun u MATLAB-u

    3 sata
    4.

    4. Trofazna električna mreža – proračun u MATLAB-u

    3 sata
    5.

    5. Obilazak i upoznavanje s VN trafostanicom i priključnim vodovima

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.