FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  111 Automatika i sustavi
  5. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programiranje za Internet

    (FELA14)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Razumijevanje principa rada interneta
    • Pripremu i obradu podataka i informacija za objavljivanje na webu
    • Dizajniranje, uređivanje i održavanje sadržaja objavljenog na webu
    • Izradau jednostavnih skripti za dinamične sadržaje na webu.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Imenovati komunikacijske protkole koji se koriste na internetu
    2. Opisati korake TCP/IP protokola
    3. Prepoznati elemente HTML koda
    4. Dizajnirati i napisati HTML kod web sjedišta od nekoliko web stranica
    5. Napisati vanjski CSS dokument sa uputama o dizajnu web sjedišta
    6. Napisati jednostavnu JavaScript-u kojom se dinamički izmjenjuje web stranica
    7. Objasniti razliku između klijentskih i serverskih tehnoogija skriptiranja

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    - Tehničke osnove Interneta: Organizacija, mrežne adrese, imena domena, domenski poslužitelji (DNS), portovi, komunikacijski protokol TCP/IP, osnovne mrežne usluge i protokoli (http. ftp, telnet, mail, wap).
    - Osnovni programski jezici za izradu Web dokumenata: Jezici oznaka (Marup Languages - ML) i Hyper Text Markup Language (HTML). Formatiranje dokumenata kaskadnim oblicima (Cascading Style Sheets – CSS).
    - Prošireni standard jezika oznaka (eXtensible Markup Language – XML): Formatiranje XML dokumenta proširenim oblikovnim jezikom (eXstensible Stylesheet Language – XSL). Definiranje putova u XML-u (XPath). Formalno definiranje XML datoteke (Document Type Definition - DTD i XML Schema Definition – XSD). Osnovne ideje protokola temeljenog na XML-u za izmjenu podataka preko HTTP-a ( Simple Object Access Protocol - SOAP).
    - XHTML (eXstensable HTML) kao zamjena za HTML standard.
    - Dinamički Web: Što je Dinamički HTML (Dynamic DHTML)? Klijentski i poslužiteljski jezici. Skriptni jezici i jezici koji se prevode (kompajliraju).
    - Skriptni jezici na strani korisnika: Scriptni jezici JavaScript i VB Script i razlike među njima. Uvod u jezik JavaScript (osnovne osobine, operatori i instrukcije, primjeri).
    - Objektni model dokumenata (Document Object Model - DOM). Definicija objektnog modela dokumenata. Povezivanje HTML-a, CSS-a , JavaScript-a i DOM-a).
    - Multimedija na Web-u: Standardni jezik integrirane sinkronizirane multimedije (Synchronized Multimedia Integration Language – SMIL), standardna vektorska grafika na Web-u (Scalable Vector Graphics –SVG).
    - Uvod u tehnologiju programiranja na strani poslužitelja.

    preporučena literatura
    • On-line škola programiranja za Web na Engleskom http://www.w3schools.com

    • Abrus, L. Izrada Weba – abeceda za webmastere, Bug & SysPrint, Zagreb, 2003.

    • Goodman, D. Dynamic HTML: The Definitive Reference 2nd Edition, O’Reilly, 2002.

    dopunska literatura
    • Stranice kolegija na e-learning portalu

    • World Wide Web Consortium (http://www.w3.org)

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kolegij se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio obuhvaća teoretska znanja iz svih nastavnih cjelina, a praktični dio ispita zahtjeva od studenta izradu svih laboratorijskih vježbi te samostatnu izradu web stranice u kojoj su sadržani i stilski uklopljeni svi naučeni elementi.
    Tijekom semestra bit će dva kolokvija. Kolokviji se održavaju u terminima u skladu sa kalendarom nastave. Student može putem kolokvija položiti teoretsko gradivo ispita. Na dva završna ispita , studenti koji nisu sakupili prolazan broj bodova na kolokvijima polažu cjelokupno gradivo obuhvaćeno sa dva kolokvija.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima ukupno najmanje 60 % bodova iz dijela teorije, 100% riješenih zadataka iz laboratorijskih vježbi te samostalno napravljenu vlastitu web stranicu. Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti u jesenskim terminima. Studenti koji su položili teoretski dio, a nisu odradili praktični dio na popravnom i komisijskom ispitu polažu samo praktični dio ispita.

    Ova se pravila podjednako odnose na studente koji su ovaj kolegij upisali prvi put i na one studente koji su kolegij upisali po drugi put.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    60% do 69% dovoljan (2)
    70% do 79% dobar (3)
    80% do 89% vrlo dobar (4)
    90% do 100% izvrstan (5)

    Istaknuti praktični radovi biti će nagrađeni sa uvećanjem završne ocjene za 1.

    Svaki kolokvij sastojati će se od 20 teoretskih pitanja sa ponuđenim odgovorima. Ispit se sastoji od 30 teoretskih pitanja sa ponuđenim odgovorima.

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70 % nastavnih sati, laboratorijskim vježbama 100% nastavnih sati. Shodno tome student treba izraditi i predati 100 % zadataka koje dobije u okviru laboratorijskih vježbi. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Tehničke osnove Interneta: Što je Internet. Povijest Interneta. Organizacija Interneta. Mrežne adrese, imena domena, domenski poslužitelji (DNS).

    2 sata
    2.

    Komunikacijski protokol TCP/IP, osnovne mrežne usluge i protokoli (http. ftp, telnet, mail, wap). Način spajanja na Internet.

    2 sata
    3.

    Osnovni programski jezici za izradu Web dokumenata: Jezici oznaka (Marup Languages - ML) i Hyper Text Markup Language (HTML). Osnove HTML jezika – struktura HTML dokumenta, osnovni elementi, zaglavlje HTML dokumenta

    2 sata
    4.

    Osnove HTML - formatiranje teksta, entiteti, linkovi, slike, okviri, tablice, liste, forme

    2 sata
    5.

    Formatiranje dokumenata kaskadnim oblicima (Cascading Style Sheets – CSS). Uvod u CSS, sintaksa CSS-a, Načini uključivanja CSS stila u HTML dokument

    2 sata
    6.

    CSS - upravljanje pozadinama, fontom, marginama i obrubima, pozicioniranje, dimenzioniranje, pseudo klase i pseudo elementi.

    2 sata
    7.

    Prošireni standard jezika oznaka (eXtensible Markup Language – XML): Definiranje putova u XML-u (XPath). Formalno definiranje XML datoteke (Document Type Definition - DTD i XML Schema Definition – XSD). Primjeri XML datoteka.

    2 sata
    8.

    Formatiranje XML dokumenta korištenjem CSS dokumenta. Formatiranje XML dokumenta proširenim oblikovnim jezikom (eXstensible Stylesheet Language – XSL). XHTML (eXstensable HTML) kao zamjena za HTML standard.

    2 sata
    9.

    Dinamički Web: Što je Dinamički HTML (Dynamic DHTML)? Klijentski i poslužiteljski jezici. Skriptni jezici i jezici koji se prevode (kompajliraju).

    2 sata
    10.

    Skriptni jezici na strani korisnika: Scriptni jezici JavaScript i VB Script i razlike među njima. Uvod u jezik JavaScript (osnovne osobine, operatori i instrukcije, primjeri).

    2 sata
    11.

    Objektni model dokumenata (Document Object Model - DOM). Definicija objektnog modela dokumenata. DOM Events (interakcija korisnika s računalom koja može biti prepoznata od JavaScript-a). Povezivanje HTML-a, CSS-a , JavaScript-a i DOM-a).

    2 sata
    12.

    AJAX – Asinhroni JavaScript i XML (Asynchronous JavaScript and XML). Uvod u jQuery biblioteku

    2 sata
    13.

    Uvod u tehnologiju programiranja na strani poslužitelja. PHP, ASP, JavaServleti. Projektiranje Web prikaza. Usability.
    Sustavi za upravljanje sadržajem (CMS). Izrada web aplikacija pomoću frameworka (Ruby on Rails. Simfony, Zend...).

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Internet, telnet, FTP, objavljivanje web stranica

    2 sata
    2.

    HTML, formatiranje teksta, umetanje linkova i slika,kreiranje listi

    2 sata
    3.

    HTML, izrada tablica, formi, okviri

    2 sata
    4.

    Osnove CSS-a

    2 sata
    5.

    Napredni CSS

    2 sata
    6.

    Izrada XML dokumenta

    2 sata
    7.

    Načini prikaza XML dokumenta unutar web stranice

    2 sata
    8.

    Osnove JavaScripta

    2 sata
    9.

    JavaScript, izrada aplikacije

    2 sata
    10.

    JavaScript i XML

    2 sata
    11.

    Osnove DHTML-a

    2 sata
    12.

    Osnove serverskih skripnih jezika s primjerom PHP-a

    2 sata
    13.

    Nadoknade vježbi

    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.