FESB NASTAVA
Loading...
  Preddiplomski
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Osnove elektrotehnike 1

    (FENA01)
    2019/20 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - usvajanje osnovnih znanja iz područja elektrotehnike,
    - razumijevanje i primjenu temeljnih zakona elektrotehnike,
    - rješavanje jednostavnih problema u elektrotehnici.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne pojave, veličine i zakone elektrotehnike,
    2. primijeniti temeljne zakone elektrotehnike,
    3. izračunati tražene veličine jednostavnih problema u području elektrostatike,
    4. primijeniti pojedine metode rješavanja linearnih električnih mreža istosmjerne struje,
    5. proračunati tražene veličine jednostavnih problema u području magnetizma.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Povijesni pregled razvoja elektromagnetizma. Struktura materije i mjerne jedinice.

    Elektrostatika.
    Coulombov zakon. Raspodjela naboja. Elektrostatičko polje. Gaussov zakon. Električni potencijal. Polje i potencijal nabijenog vodiča. Vodiči u elektrostatičkom polju. Kapacitivnost i kondenzatori. Dielektrici u elektrostatičkom polju. Energija nabijenog kondenzatora.

    Istosmjerne struje.
    Električna struja i strujni krug. Osnovni zakoni električnog strujnog kruga. Realni strujni krug. Rad i snaga istosmjerne struje. Linearne električne mreže istosmjerne struje. Metode rješavanja električnih mreža.

    Magnetostatika.
    O magnetizmu. Magnetsko polje. Osnovni zakoni magnetskog polja. Sila u magnetskom polju. Definicija ampera. Elektromagnetska indukcija. Materijali u magnetskom polju. Energija magnetskog polja.

    preporučena literatura
    • Jajac B.: Teorijske osnove elektrotehnike, Svezak I, Graphis, Zagreb, 1998.

    • Jajac B.: Teorijske osnove elektrotehnike, Svezak II, Graphis, Zagreb, 2002.

    • Pinter V.: Osnove elektrotehnike, Knjiga prva, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.

    • Jajac B., Grulović N.: Zbirka riješenih zadataka - Elektrostatika, FESB, Split, 2014.

    • Šehović E. i drugi: Osnove elektrotehnike, zbirka primjera, Prvi dio, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

    dopunska literatura
    • Pinter V.: "Osnove elektrotehnike - knjiga druga", Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.

    • E. M. Purcell: Udžbenik fizike Sveučilišta u Berkleyu, Svezak 2, Elektricitet i magnetizam, Tehnička knjiga, Zagreb, 1988.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    - Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi;
    - Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita;
    - Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika;
    - Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održavaju se dva kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana, a drugi nakon 13 tjedana neposredne nastave. Po završetku nastave održat će se tri ispitna roka (dva završna u zimskom i popravni u jesenskom ispitnom roku). Na ispitima studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom kolokviju, odnosno 50% bodova na ispitu.

    Konačna ocjena utvrđuje se na sljedeći način:

    - studenti koji su kolegij položili na kolokvijima i završnim ispitnim rokovima;
    15% najboljih dobiva ocjenu izvrstan (5);
    35% sljedećih ocjenu vrlo dobar (4);
    35% sljedećih ocjenu dobar (3);
    15% posljednjih ocjenu dovoljan (2).

    - studenti koji su kolegij položili na popravnom ispitnom roku;
    dobivaju ocjenu dovoljan (2).

    Kolokviji i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom nastavne djelatnosti u tekućoj akademskoj godini.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Struktura materije i mjerne jedinice. Coulombov zakon.

    3 sata
    2.

    Elektrostatičko polje. Raspodjela naboja. Gaussov zakon.

    3 sata
    3.

    Električni potencijal. Polje i potencijal nabijenog vodiča.

    3 sata
    4.

    Vodiči u elektrostatičkom polju. Kapacitivnost i kondenzatori.

    3 sata
    5.

    Dielektrici u elektrostatičkom polju. Energija nabijenog kondenzatora.

    3 sata
    6.

    Električna struja i strujni krug.

    3 sata
    7.

    Osnovni zakoni električnog strujnog kruga.

    3 sata
    8.

    Realni strujni krug. Rad i snaga istosmjerne struje.

    3 sata
    9.

    Linearne električne mreže istosmjerne struje. Elektrostatičke mreže.

    3 sata
    10.

    O magnetizmu. Magnetsko polje. Osnovni zakoni magnetskog polja.

    3 sata
    11.

    Sila u magnetskom polju. Definicija ampera. Elektromagnetska indukcija.

    3 sata
    12.

    Materijali u magnetskom polju.

    3 sata
    13.

    Proračun magnetskog kruga. Energija magnetskog polja.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Coulombov zakon.

    2 sata
    2.

    Elektrostatičko polje.

    2 sata
    3.

    Raspodjela naboja. Gaussov zakon.

    4 sata
    4.

    Električni potencijal. Razlika potencijala.

    4 sata
    5.

    Kapacitivnost i kondenzatori. Dielektrici u elektrostatičkom polju.

    2 sata
    6.

    Osnovni zakoni električnog strujnog kruga. Linearne električne mreže istosmjerne struje. Idealni i realni izvori. Transfomacija izvora.

    2 sata
    7.

    Direktna primjena Kirchhoffovih zakona. Metoda konturnih struja.

    2 sata
    8.

    Metoda superpozicije. Theveninov teorem. Millmanov teorem. Prijenos maksimalne snage.

    2 sata
    9.

    O magnetizmu. Magnetsko polje. Ampereov zakon.

    2 sata
    10.

    Biot-Savartov zakon. Sila u magnetskom polju.

    2 sata
    11.

    Elektromagnetska indukcija. Napon pomicanja.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.